Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» παρέχει τη δυνατότητα στους νέους φαρμακοποιούς να διεκδικήσουν τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείου επί κενών θέσεων.

Ειδικότερα, με την τροπολογία ορίζεται ότι σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ήτοι εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου ή Ιουλίου, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας το ανώτερο τέσσερις αιτήσεις για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, επί ποινή ακυρώσεως του συνόλου των αιτήσεων σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων.

Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία μόνο άδεια ιδρύσεως φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των πλέον της μίας αδειών εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Σε διαφορετική περίπτωση, ανακαλείται αυτεπαγγέλτως το σύνολο των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που έχουν χορηγηθεί στον ανωτέρω φαρμακοποιό.