«Κέντρο Καινοτομίας»: Νέο μοντέλο για τη σύμβαση αξίας 230 εκατ. ευρώ – Ο ιδιώτης, οι πληρωμές και το «κλειδί» του ξένου φορέα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Κέντρο Καινοτομίας»: Νέο μοντέλο για τη σύμβαση αξίας 230 εκατ. ευρώ – Ο ιδιώτης, οι πληρωμές και το «κλειδί» του ξένου φορέα
Ποια είναι τα «μυστικά» και οι αλλαγές του νέου διαγωνισμού και της σύμβασης για τη «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ» στο πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ. Τι συμβαίνει με τα κριτήρια ανάθεσης, τον ιδιώτη, τη δημόσια χρηματοδοτική συμβολή, η παρουσία ξένου φορέα καινοτομίας. Τι περιλαμβάνει η σύμβαση, ποιο το αντικείμενο και ο σκοπός.

Με διαφοροποιημένο, σε ένα βαθμό, σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ ή δημόσιους, προχωρά η διαδικασία για τη «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ» στο πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ. Ο διαγωνισμός δεν θα έχει τα κλασσικά στάδια ενός ΣΔΙΤ (εκδήλωση ενδιαφέροντος, διάλογος, προσφορές) αλλά για γίνει σε μία φάση, με κατάθεση προσφορών στις 28 Μαρτίου. Επίσης, το σημείο – «κλειδί» δεν αποτελεί ο κατασκευαστής – φορέας που θα αναλάβει το τεχνικό αντικείμενο, αλλά ο φορέας καινοτομίας.

«Φορέας Καινοτομίας» είναι ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), που θα ορίσει ο Υποψήφιος με τον Φάκελο Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Καινοτομίας. Μάλιστα, στην κυβέρνηση έχουν επιλέξει το εν λόγω μοντέλο με στόχο την προσέλκυση ξένων σχημάτων – φορέων που έχουν αναλάβει και διαχειριστεί τέτοια έργα στην Ευρώπη ή άλλες χώρες – αγορές. Επί της ουσίας ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει να μελετήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει, διαχειριστεί το project καταβάλλοντας οικονομικό αντάλλαγμα στο ελληνικό δημόσιο, εισπράττοντας έσοδα από τους μισθωτές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης στο πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ θα ανέλθει, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, στο ποσό των 230 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ), όπως προκύπτει από την τροποποίηση του Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν ληφθεί υπόψη το μέγιστο σενάριο δόμησης (41.000 τμ), το κόστος κατασκευής έχει υπολογιστεί στα 91 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ) και το κόστος επένδυσης στα 129 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνεται επίσης και χρηματοδοτική συμβολή Δημοσίου στα 20 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο. Η Πολιτεία Καινοτομίας θα αποτελεί χώρο όπου θα συνυπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστοί, επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα & ανάπτυξη, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και θα καλλιεργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να προκαλούνται οι απαραίτητες επιχειρηματικές συνέργειες, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική εδαφική έκταση 17.893 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται βιομηχανικό συγκρότημα διατηρητέων κτηρίων. Να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες προσφορές (αρχικές) των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, INTRACOM, DIMAND, μαζί με εξειδικευμένους εταίρους ο κάθε ένας (πανεπιστήμια, ιδρύματα, φορείς καινοτομίας) δεν έχουν πλέον ισχύ.

Ενδεικτικό του μοντέλου δημοπράτησης είναι ότι, τα ειδικότερα και επιμέρους κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, είναι τα ακόλουθα: Ποσοστό Μεταβλητού Ανταλλάγματος με βαρύτητα 20%, Διάρκεια Περιόδου Εργασιών 20%, Ποσό Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής 60%. Το «Ποσοστό Μεταβλητού Οικονομικού Ανταλλάγματος» είναι ένα ποσοστό (%) των Ετήσιων Πραγματικών Εσόδων, το οποίο είναι καταβλητέο από τον ΙΦΣ στο Ελληνικό Δημόσιο και περιλαμβάνεται στην προσφορά του Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης.

Αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης

Με τη Σύμβαση Σύμπραξης, το Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον ΙΦΣ και αυτός αναλαμβάνει να εκτελέσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων. Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή, o εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό για θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές προβλέπονται από τις Προδιαγραφές ΕΔ και τα οριζόμενα στην Ισχύουσα Νομοθεσία, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται:

(α) ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

(β) η χρηματοδότηση,

(γ) η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης, καθώς και η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου,

(δ) η οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του Ακινήτου προς τους σκοπούς του Έργου,

(ε) η εμπορική εκμετάλλευση του Ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τους σκοπούς του Έργου,

(στ) η διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(ζ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας,

(η) η επιστροφή του έργου στο ΕΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του ανωτέρω Κέντρου Καινοτομίας.

Η διάρκεια της σύμβασης

Ως γνωστόν, και επιβεβαιώνοντας όσα προ εβδομάδων είχε αναφέρει η στήλη BackStory περί επικείμενων αλλαγών στο project (κόστη, αντικείμενο, χρηματοδότηση κ.α.), προ ημερών το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενημέρωσε ότι κατόπιν αλλαγής της διυπουργικής απόφασης, ο προηγούμενος διαγωνισμός ματαιώθηκε λόγω μεταβολής των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Επαναπροκηρύχθηκε αμέσως ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα, στις 28 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη δημιουργία της 1ης Πολιτείας Καινοτομίας στις παλαιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ. Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι 45 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της (2 χρόνια η κατασκευή). Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής, είναι μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 18.750.000 ευρώ.

Ο σκοπός του έργου

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων, και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.
  • Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.
  • Στον σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το Κέντρο Καινοτομίας θα καλλιεργεί την συνεργασία και θα διαχειρίζεται τη ροή των γνώσεων και της τεχνολογίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εταιρειών και αγορών. Επίσης, θα διευκολύνει τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών που βασίζονται στην Καινοτομία μέσω διαδικασιών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης και θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μαζί με υψηλής ποιότητας φιλοξενία και υποδομές.

Ποιο είναι το ακίνητο

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το Κέντρο Καινοτομίας θα αναπτυχθεί στο Ακίνητο που περιλαμβάνει υφιστάμενο βιομηχανικό συγκρότημα στη Δ.Ε. Νέου Φαλήρου (Γ΄ Δημοτική Κοινότητα), στο Δήμο Πειραιώς, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 63. Συγκεκριμένα, πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού 17.868,69 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Πειραιώς αρ. 62, σε μικρή απόσταση από τα δύο μεγάλα στάδια της περιοχής (Σ.Ε.Φ. και Καραϊσκάκη) αλλά και τον ηλεκτρικό σταθμό του Φαλήρου(Μ). Το Ακίνητο που επιλέχθηκε έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν το σκοπό του έργου. Βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα, που συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά και σε κοντινή απόσταση από το μετρό και έχει αρκετά μεγάλη έκταση με αίσθηση και χαρακτήρα κοινότητας.

Το βιομηχανικό συγκρότημα «ΧΡΩΠΕΙ», το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο εργοστάσιο της κατηγορίας των βαριών «ρυπογόνων» βιομηχανικών, ανήκει στην πρώτη βιομηχανική περίοδο (ίδρυση 1899) όπως έχει ήδη αξιολογηθεί. Μορφολογικά, αποτελείται από απλούς κτιριακούς όγκους διατεταγμένους στο χώρο με χρήση καννάβου. Επ’ αυτού υπάρχουν δεκαεπτά (17) συγκροτήματα κτιριακών εγκαταστάσεων (15 βάσει της κτηματολογικής εγγραφής), τα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα στο σύνολό τους. Τα κτίσματα αυτά έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Τα παλαιότερα έχουν ανεγερθεί τη δεκαετία του ’50 και ορισμένα υφίστανται και προ του ’40. Άλλα είναι νεότερης κατασκευής, ενώ σε πολλά έχουν γίνει και μεταγενέστερες προσθήκες, οι οποίες χρονολογούνται από το ’60 και μετά.

Τα επιτρεπόμενα στοιχεία που προκύπτουν για το Ακίνητο, είναι τα εξής: − Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 17.868,69 x 60% = 10.721,21 τ.μ. − Η υφιστάμενη κάλυψη είναι: 13.089,15 τ.μ. Από αυτά τα 341,01 τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα, άρα απομένουν 12.748,14 τ.μ. ως υφιστάμενα. − Επιτρεπόμενη Δόμηση: 17.868,69 x 2,6 = 46.458,59 τ.μ. Δεδομένου ότι το βιομηχανικό συγκρότημα κτιρίων είναι διατηρητέο, οποιεσδήποτε παρεμβάσεις γίνουν οφείλουν να σέβονται τον αρχικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και σχεδιασμό του.

Για την πρόταση αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος, προτείνεται αρχικά η δημιουργία δύο (2) υπόγειων επιπέδων, ώστε να εξασφαλισθούν κυρίως οι ανάγκες του συγκροτήματος σε θέσεις στάθμευσης και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς να αλλοιωθεί ο υπέργειος αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας. Διαμορφώνεται ενιαίος χώρος για περίπου τριακόσιες (300) θέσεις στάθμευσης ανά επίπεδο και οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται στο Α’ υπόγειο επίπεδο.

Η είσοδος γίνεται με ράμπα εισόδου από την οδό Ανδρέα Μουράτη ενώ η έξοδος με ράμπα εξόδου προς τη Λεωφόρο Πειραιώς. Στα κτίρια που βρίσκονται κεντρικά του συγκροτήματος, τοποθετούνται οι κοινόχρηστες χρήσεις (καφέ – εστιατόριο – αίθουσα συνεδριάσεων), έχουν άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος και διαθέτουν roof garden. Επιπλέον για τα κτίρια αυτά εξασφαλίζεται δόμηση και στο υπόγειο για WC, κουζίνα εστιατορίου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στα υπόλοιπα κτίρια τοποθετούνται οι χώροι γραφείων με όλες τις απαιτούμενες συμπληρωματικές χρήσεις (χώροι γραφείων, χώροι ανάπαυσης και εκτόνωσης, lunch room, βιβλιοθήκες κ.α.). Μία επιπλέον καφετέρια με roof garden τοποθετείται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου 9, με θέα 360º.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.