Ακτοπλοΐα: Εθνικό σχέδιο εκσυγχρονισμού, ανανέωσης, χρηματοδότησης για «πράσινο» στόλο

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ακτοπλοΐα: Εθνικό σχέδιο εκσυγχρονισμού, ανανέωσης, χρηματοδότησης για «πράσινο» στόλο
Ειδικός σύμβουλος θα αναλάβει την υποστήριξη του υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τις ανάγκες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών στους λιμένες και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Δράση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εκ πρώτης όψεως τόσο ο κωδικός της δράσης όσο και το ύψους της (1,23 εκατ. ευρώ, σχεδόν το 1 εκατ. από πόρους του RRF) δεν προκαλούν εντύπωση, ενώ πρόκειται ουσιαστικά για τεχνική βοήθεια. Ωστόσο, σχετίζεται με το γενικό σχέδιο για την ανανέωση του Ελληνικού στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας καθώς θα προσδιορίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών στους λιμένες.

Μάλιστα, αυτή η τεχνική υποστήριξη εντάχθηκε και με τη «βούλα» στο Ταμείο Ανάκαμψης καθώς σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας και ειδικότερα με την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός του. Προφανώς, το υπουργείο ευθύνης αυτής της δράσης είναι το ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Υπουργείο Ευθύνης και οι Υπηρεσίες του/εποπτευόμενοι φορείς, ως φορείς υλοποίησης έχουν αναλάβει την εκτέλεση ενός αριθμού δράσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης «Ελλάδας 2.0». Μια από τις δράσεις αυτές αφορούν την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη σταδιακή ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας. Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας είναι ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα καθώς συνδέει 116 κατοικημένα νησιά με πληθυσμό περίπου 1,4 εκατ. (το 14.6% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού) με την ηπειρωτική χώρα. Η επιβατηγός ναυτιλία διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, πολιτικής προστασίας και στρατηγικής άμυνας καθώς και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης του τουρισμού και της απασχόλησης.

Η γήρανση του στόλου, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης – ανανέωσης, η «πράσινη» μετάβαση

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, αυτός ο σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω πολλών αναδυομένων προκλήσεων, όπως η γήρανση του στόλου, η ανάγκη ευθυγράμμισης του κλάδου με τις πολιτικές μεταφορών, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο έργο του συμβούλου θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας με στόχο τη μείωση εκπομπών CO2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της πράσινης μετάβασης στον κρίσιμο αυτό κλάδο.

Το προτεινόμενο έργο θα προσδιορίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών στους λιμένες (σε υψηλό επίπεδο) προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των νέων πλοίων, τον ορίζοντα της επένδυσης, τις πιθανές ωφέλειες / κόστη που θα προκύψουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο από το σχέδιο ανανέωσης και το χρηματοδοτικό κενό των φορέων εκμετάλλευσης. Επίσης θα σχεδιάσει και το εργαλείο χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης σε χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο το προτεινόμενου έργου του συμβούλου αναμένεται η υλοποίηση των παρακάτω τριών τμημάτων για το σχεδιασμό του προγράμματος για την ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του: 1. Εκτίμηση για τις χρηματοδοτικές ανάγκες ανανέωσης του υφιστάμενου ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου. 2. Ανάλυση κόστους – ωφέλειας της ανανέωσης του στόλου και εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. 3. Σχεδιασμός του εργαλείου/μηχανισμού χρηματοδότησης για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού.

Θετικό αντίκτυπο σε οικονομία – κοινωνία

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και τον πληθυσμό της χώρας καθώς στοχεύει στη διασφάλιση της περαιτέρω βελτίωσης της τουριστικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια στην άνοδο της απασχόλησης και ανάπτυξης των νησιών, καθώς η οικονομική τους ανάπτυξη εξαρτάται σημαντικά από τον τουρισμό. Επιπρόσθετα, αναμένεται και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της διατήρησης και διασφάλισης της συνδεσιμότητας των νησιών με την υπόλοιπη χώρα.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Τμήμα 1: Αποσκοπεί στον υπολογισμό των χρηματοδοτικών αναγκών για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών στους λιμένες της χώρας βάσει πρότασης για τη βέλτιστη τεχνική λύση αναφορικά με την αντικατάσταση του υφιστάμενου και των χαρακτηριστικών του νέου στόλου. Τα παραδοτέα του τμήματος 1 είναι τα εξής: -Μελέτη για χρηματοδοτικές ανάγκες (σε κεφάλαια και χρονικό ορίζοντα) για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών (σε υψηλό επίπεδο) βάσει των χαρακτηριστικών της προτεινομένης τεχνολογίας και χαρακτηριστικών του νέου στόλου. -Αναφορικά με την προτεινόμενη τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου στόλου δύναται να υποβληθεί συμπληρωματική τεχνική μελέτη/μελέτες ως υπό- παραδοτέο.

Τμήμα 2: Αποσκοπεί στην ανάλυση των ωφελειών και του κόστους σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο που θα προκύψουν από το σχέδιο ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου καθώς και στον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού των φορέων εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του σχετικού σχεδίου. Το παραδοτέο τμήματος 2 είναι το εξής: -Μελέτη κόστους/οφέλους της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου και προσδιορισμός του χρηματοδοτικού κενού.

Τμήμα 3: Αποσκοπεί στον σχεδιασμό του εργαλείου χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης σε χρηματοδότηση. Τα παραδοτέα του τμήματος 3 είναι τα εξής: -Επιχειρηματικό σχέδιο για το εργαλείο χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών στόχων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων και πιθανών πηγών χρηματοδότησης, βασικών οργανωτικών αρχών και διαδικασιών πρόσκλησης και αξιολόγησης. -Οδικός χάρτης υλοποίησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.