Προκηρύχθηκε νέος ΣΔΙΤ διαγωνισμός 140 εκατ. ευρώ για κατασκευή φράγματος στην Πελοπόννησο – Ποιες περιοχές εξυπηρετεί

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προκηρύχθηκε νέος ΣΔΙΤ διαγωνισμός 140 εκατ. ευρώ για κατασκευή φράγματος στην Πελοπόννησο – Ποιες περιοχές εξυπηρετεί
Ποιο είναι το νέο έργο που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του mega προγράμματος «Ύδωρ 2.0». Ποιες περιοχές της Μεσσηνίας θα «ποτίσει». Η χρηματοδότηση, ο ιδιώτης και το αντικείμενο. Δεκέμβριο η εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Στην προκήρυξη ενός νέου διαγωνισμού, μέσω ΣΔΙΤ, για την κατασκευή φράγματος, αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που επίσης, όπως και το υπ. Υποδομών, προωθούν μεγάλα projects στον τομέα άρδευσης/ύδρευσης.

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ», με το αρμόδιο υπουργείο να ορίζει την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α’ φάση) έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του Μιναγιώτικου φράγματος και του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου Πύλου - Νέστορος στη Μεσσηνία, εκτιμώμενου κόστους 142 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο (μαζί με άλλα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», όπως το φράγμα Ταυρωπού κ.α.) από την διυπουργική των ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε είκοσι πέντε (25) έτη.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί καταρχάς σε καθαρά παρούσα αξία στο κατ' ανώτατο ποσό των 117 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης, λαμβανομένης υπόψη της χρηματοδότησης κατά 30% του κόστους κατασκευής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του Διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί επακριβώς στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών κατά το ΙΙ Στάδιο της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

Το έργο και οι περιοχές που θα ωφεληθούν

Το Έργο περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας αλλά και να υδρεύσουν τους οικισμούς Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης. Οι εργασίες χωροθετούνται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Φράγμα Μιναγιώτικο είναι αξονοσυμμετρικό φράγμα από σκληρό επίχωμα και προτείνεται να κατασκευαστεί 2 χλμ. περίπου δυτικά του οικισμού Βλασαίικα και σε απόσταση 5.5 χλμ. από τις εκβολές του οι οποίες χωροθετούνται 800μ. δυτικά του οικισμού της Φοινικούντας.

Το αρδευτικό δίκτυο θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πρώην Δημοτικών Διαμερισμάτων: · Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης της πρώην Δ.Ε. Μεθώνης, · Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων της πρώην Δ.Ε. Πύλου, και · Μηλίτσης της πρώην Δ.Ε. Αιπείας.

Τι θα κάνει ο ιδιώτης

Συνοπτικά ο ΙΦΣ: α) Θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου. β) Θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στην Σύμβαση Σύμπραξης, γ) θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ, δ) θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:

  • Κατασκευή: o Φράγματος Μιναγιώτικου, o Αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35,000 στρεμμάτων, o Συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: - Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται - να κατακλυστούν, - 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού - αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα, - Μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, o Συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους, o Υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας,
  • Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την Φάση Κατασκευής.
  • Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) απομακρυσμένου ελέγχου,
  • Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.

Ίδια κεφάλαια αλλά και ΠΔΕ

Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια της ΑΕΕΣ που θα συστήσει ο Ανάδοχος. Εξετάζεται εντούτοις η πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου Φορέα στην χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, με την καταβολή ποσού, το οποίο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 30% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από ευρωπαϊκή ή/και εθνική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του Έργου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αλλάζουν χέρια τα ξενοδοχεία της χώρας - Οι τελευταίες κινήσεις των Λάμψα, Sani/Ikos, Mitsis Hotels, Intrakat, Goldman Sachs

«Επιστρέφει» στην Premia Properties το Athens Heart

Lamda–Ελληνικό: «Βγαίνει» ο διαγωνισμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο-Στις 16/12 οι προσφορές για το Vouliagmenis Mall Complex

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider