«Υπερταμείο»: Γιατί μειώθηκαν 75% τα μερίσματα στο 6μηνο – Η «καθυστερημένη ένεση» 19 εκατ. ευρώ από ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Υπερταμείο»: Γιατί μειώθηκαν 75% τα μερίσματα στο 6μηνο – Η «καθυστερημένη ένεση» 19 εκατ. ευρώ από ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ
Μειωμένα στα 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του 2021, τα έσοδα από μερίσματα για την ΕΕΣΥΠ. Στο γ' τρίμηνο «μπαίνουν» οι ροές από εταιρείες ύδρευσης. Γιατί αυξήθηκαν έξοδα μισθοδοσίας-διοίκησης, προς τρίτους.

Μειωμένα κατά 75% ήταν τα έσοδα από μερίσματα, που αποτελούν και βασική πηγή ροών για τον ισολογισμό του, που εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο – β’ τρίμηνο του 2022 το «Υπερταμείο» (ΕΕΣΥΠ), αν και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην χρονική υστέρηση λήψης απόφασης (εκτός της περιόδου αναφοράς) και κατ’ επέκταση διανομής μετοχικού bonus, από εταιρείες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του, όπως για παράδειγμα οι εισηγμένες ύδρευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Περιόδου 01.04.2022- 30.06.2022 και εξαμήνου 01.01.2022- 30.06.2022, τα έσοδα από μερίσματα στο β’ τρίμηνο 2022 (και σε ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο συνολικά) ανήλθαν σε κάτω των 5 εκατ. ευρώ, ειδικότερα σε 4.948.922 ευρώ, έναντι 20.137.917 ευρώ στο ίδιο διάστημα το 2021.

Όπως σημειώνεται, σε συνέχεια πραγματοποίησης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και της απόφασης αυτών να διανείμουν μέρισμα, το Υπερταμείο στο Β’ τρίμηνο αναγνώρισε έσοδα μερισμάτων ως εξής: από ΟΤΕ έσοδα 2.798.922 ευρώ στο 6μηνο έναντι 3.310.467 ευρώ στο 6μηνο 2021 (-15%), από ΟΚΑΑ 1.500.000 ευρώ (όλα στο β’ τρίμηνο), από ΚΑΘ 650.000 ευρώ, ενώ δεν υπήρχε ροή από άλλες θυγατρικές όπως π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ.

Στο γ΄ τρίμηνο η «ένεση» 19 εκατ. ευρώ από ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ

Όμως, στο Β’ τρίμηνο 2022 καταγράφηκαν μειωμένα έσοδα από μερίσματα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 2021 λόγω της μεταφοράς της ημερομηνίας πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία αναφοράς. Τελικά, οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ύδρευσης έλαβαν χώρα εντός του επόμενου τριμήνου 2022 (γ’ τρίμηνο), κατά το οποίο το Υπερταμείο έλαβε μέρισμα ύψους 14,91 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ και 3,97 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ, δηλαδή αθροιστικά σχεδόν 19 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι στο 6μηνο (2021) η ΕΥΔΑΠ προσέφερε στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο μέρισμα 12.780.000 ευρώ και η ΕΥΑΘ 4.047.450 ευρώ (αμφότερες στο β’ τρίμηνο), δηλαδή αθροιστικά λίγο πάνω από 16,8 εκατ. ευρώ.

Γιατί ενισχύθηκαν τα έξοδα

Πέραν αυτών, ελαφρώς αυξημένα εμφανίζονται στο 6μηνο 2022 κονδύλια όπως το Κόστος Μισθοδοσίας και Διοίκησης με 2.258.946 ευρώ, έναντι 2.183.271 ευρώ πέρυσι στο «μισό» του 2021. Κατά το fund, ωστόσο, το κόστος μισθοδοσίας και διοίκησης περιλαμβάνει κόστος προσωπικού, Εποπτικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και συναφή έξοδα. Το ύψος της δαπάνης στο Β’ τρίμηνο 2022 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με αυτό της συγκριτικής περιόδου, κυρίως γιατί από τα μέσα της προηγούμενης χρήσης 2021 και συνεχίζοντας στο 2022 η Εταιρεία προχώρησε στην σταδιακή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθεί σε ένα νέο μοντέλο πιο ενεργής διαχείρισης των θεμάτων των θυγατρικών της. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο 2021, οι δαπάνες μισθοδοσίας επιβαρύνθηκαν με επιπλέον κόστη λόγω λήξης θητείας μελών διοίκησης και αλλαγών που δεν επαναλήφθηκαν στο 2022.

Επίσης, ανεβασμένα είναι τα έξοδα για Αμοιβές Τρίτων, σε 1.548.281 ευρώ στο 6μηνο 2022 έναντι 554.302 ευρώ πέρυσι, ωστόσο, και εδώ ο λόγος είναι α ότι σημαντικά συμβουλευτικά έργα στο 2021 ξεκίνησαν στο τελευταίο τρίμηνο 2021 με συνέπεια η δαπάνη εντός του 2021 να είναι χαμηλότερη ενώ σημαντικό μέρος αυτών επιβάρυνε το Α’ εξάμηνο 2022, ενώ συμβουλευτικά έργα που ξεκίνησαν εντός του Α’ τριμήνου, συνεχίστηκαν στο Β’ τρίμηνο 2022 και εμπλουτίστηκαν με νέα, όπως για παράδειγμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αξιοποίηση του δικαιώματος της Εταιρείας στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στην απολιγνιτοποίηση, της σύμβασης για αναδιάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής θυγατρικής, της εκπόνησης μελετών για ολιστική στρατηγική για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία και άλλα.

Όσον αφορά στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών δαπανών (σε 581.720 ευρώ από 327.568 ευρώ) αυτό οφείλεται, κατά την ΕΕΣΥΠ, κυρίως στην αυξημένη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Τα μεγέθη 6μήνου

Τα EBITDA μειώθηκαν σε 559.975 ευρώ έναντι 17.072.776 ευρώ στο 6μηνο 2022, ενώ στο β’ τρίμηνο 2022 ήταν θετικά κατά 2.547.884 ευρώ (β’ τρίμηνο 2021 σε 18.481.417 ευρώ).

Το Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Φόρων ανήλθε στο 6μηνο σε 443.191 ευρώ έναντι 16.959.469 ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2021. Σε επίπεδο β’ τριμήνου έφτασε σε 2.488.051 ευρώ (έναντι 18.424.643 ευρώ πέρυσι).

Τα Καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στο 6μηνο 2022 σε 1.081.138 έναντι 17.374.608 ευρώ στο 6μηνο 2022 (σε όρους β’ τριμήνου σε 2.801.495 ευρώ έναντι 18.640.748 ευρώ πέρυσι).

Το «Υπερταμείο» εμφανίζεται να κατέχει στο τέλος 6μήνου 2022 «Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες» ύψους 91.913.237 ευρώ (94.126.361 ευρώ στο τέλος 2021). Εχει συνολικές υποχρεώσεις 3,18 εκατ. ευρώ εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες 2,73 εκατ. ευρώ. Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων προσεγγίζει τα 303,5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2022 και Α’ εξαμήνου 2022

Όπως σημειώνεται σε γενικό σχόλιο αναφορικά με τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, «τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου (και Α’ εξαμήνου) του 2022 εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, κυρίως λόγω μη αναγνώρισης αντίστοιχου ύψους εσόδων από μερίσματα, συνέπεια:

  • της πραγματοποίησης περιορισμένου αριθμού Γενικών Συνελεύσεων οι οποίες αποφασίζουν τη διανομή μερισμάτων, καθώς αυτές μετατοπίστηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • της αύξησης των συνολικών λειτουργικών δαπανών κατά € 0,7 εκατ. και € 1,3 εκατ. στο Β’ τρίμηνο και Α’ εξάμηνο 2022 αντίστοιχα.

Η αύξηση οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως:

  • οι δαπάνες μισθοδοσίας και διοίκησης αυξήθηκαν, κυρίως γιατί από τα μέσα της προηγούμενης χρήσης 2021 και συνεχίζοντας στο 2022 η Εταιρεία προχώρησε στην σταδιακή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθεί σε ένα νέο μοντέλο πιο ενεργής διαχείρισης των θεμάτων των θυγατρικών της. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο 2021, οι δαπάνες μισθοδοσίας επιβαρύνθηκαν με επιπλέον κόστη λόγω λήξης θητείας μελών διοίκησης και αλλαγών που δεν επαναλήφθηκαν στο 2022.
  • στην αύξηση των αμοιβών τρίτων, καθώς α) σημαντικά συμβουλευτικά έργα στο 2021 ξεκίνησαν στο τελευταίο τρίμηνο 2021 με συνέπεια η δαπάνη εντός του 2021 να είναι χαμηλότερη ενώ σημαντικό μέρος αυτών επιβάρυνε το Α’ εξάμηνο 2022 και β) σε συμβουλευτικά έργα που ξεκίνησαν εντός του Α’ τριμήνου, συνεχίστηκαν στο Β’ τρίμηνο 2022 και εμπλουτίστηκαν με νέα, όπως για παράδειγμα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αξιοποίηση του δικαιώματος της Εταιρείας στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στην απολιγνιτοποίηση, της σύμβασης για αναδιάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής θυγατρικής, της εκπόνησης μελετών για ολιστική στρατηγική για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία και άλλα.
  • στην αύξηση λοιπών λειτουργικών δαπανών όπως αυξημένη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αέριο: Ίχνη σύγκλισης «Ομάδας των 4 χωρών» και Γερμανίας για το πλαφόν – Νέος γύρος διαβουλεύσεων

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Περισσότερα από 13,5 δισ. στη επόμενη πενταετία και όμως δεν ενημερώνει κανείς τους αγρότες μας!

Πώς αναβαθμίζεται η «θέση» της Ελλάδας στον ναυπηγοεπισκευαστικό «χάρτη» - Οι εξελίξεις σε Ελευσίνα, Σκαραμαγκά

Όλες οι ειδήσεις

15:45

Τζακ ποτ: Ομάδα 165 Βέλγων κέρδισε 143 εκατ. ευρώ!

15:36

ΗΠΑ: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι τιμές παραγωγού τον Νοέμβριο -  Η προσοχή στην Fed

15:35

Γερμανία: Διάσημος σεφ συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ»

15:28

Επίθεση Ερντογάν σε Ελλάδα για «προβοκατόρικες ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

15:18

Παρίσι για EUMED-9: Οικονομία, ενέργεια και μεταναστευτικό στο «μενού»

15:10

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ενεργειακή συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

15:07

«Πομπηία... καμμένα μωρά, καμμένες μανάδες» - Σπαρακτικές καταθέσεις στη δίκη για το Μάτι

15:06

Η τουρκική Getir εξαγοράζει την ανταγωνίστρια Gorillas για 1,2 δισ. δολάρια

15:00

Long Covid: Βελτίωση της συμπτωματολογίας των ασθενών μετά από την ενισχυτική δόση του εμβολίου

15:00

Πρόστιμα 350.000 ευρώ από ΔΙΜΕΑ μετά από ελέγχους για παρεμπόριο

14:52

Ο αγωγός υδρογόνου Βαρκελώνης-Μασσαλίας θα κοστίσει 2,5 δισ. ευρώ - Επιχειρησιακός το 2030

14:44

ΠΟΥ: Υπερβακτήρια ανθεκτικά στα υπάρχοντα φάρμακα προκαλούν λοιμώξεις του αίματος

14:40

Γερμανία: Πολύ υψηλότερο από τις εκτιμήσεις το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2023

14:36

Σε κατ' οίκον περιορισμό ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο: Διαφώνησαν εισαγγελέας - ανακριτής

14:23

Ζαπορίζια: Θρίλερ με εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό

14:20

F-35: Νέα υπέρβαση κόστους από την Lockheed και καθυστερήσεις - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που επηρεάζονται

14:10

Γερμανία: Λιγότερα απαισιόδοξα τα νοικοκυριά για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την Bundesbank

14:02

ISPO MUNICH 2022: Mε δύο ελληνικές εταιρίες η διεθνής έκθεση αθλητικών ειδών

14:00

Συνάντηση ΣΒΘΣΕ και ΣΕΒ για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

13:53

Χαϊδεμένος: Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο του 2022

13:48

Χωρίς τη Μελόνι η Σύνοδος Κορυφής EUMED-9: Έχει συμπτώματα γρίπης

13:42

ΑΠΕ: Πλεονασματικοί οι λογαριασμοί αποζημίωσης των έργων με εγγυημένες τιμές

13:41

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 97 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

13:38

«Ανησυχία» στη Γερμανία για τις εξελίξεις στο Twitter - Ο Σολτς ρίχνει «άκυρο» στο TikTok

13:35

Πιερρακάκης: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

13:28

De Tijd: Σε κίνδυνο η επάρκεια φυσικού αερίου στο Βέλγιο, εάν υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες τον χειμώνα

13:26

Συνεργασία της Pfizer Hellas με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

13:26

Κορκίδης: Σε αποκλιμάκωση ο πληθωρισμός στην χώρα μας

13:24

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Πού θα «χτυπήσουν»

13:16

Έβρος: Συναγερμός για ομάδα μεταναστών σε νησίδα - «Δεν είναι στην ελληνική επικράτεια»