ΥΠΕΝ: Προσκλητήριο ύψους 228 εκατ. ευρώ για υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΥΠΕΝ: Προσκλητήριο ύψους 228 εκατ. ευρώ για υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων
Έως τις 31/05/2022 οι προτάσεις των δικαιούχων (ΟΤΑ, Δήμοι, νομικά πρόσωπα) για υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Νέο «προσκλητήριο απέστειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δήμους και φορείς (που αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31/5/2022.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση εμπίπτει στον πυλών «Πράσινη Μετάβαση», στον άξονα «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τίτλο «Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων». Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Στον συνολικό προϋπολογισμό των 228.000.000 ευρώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», οι καθ’ αρμοδιότητα Φορείς Υλοποίησής τους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν: α) σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (109,944 εκατ. ευρώ, β) σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού (44,608 εκατ. ευρώ, γ) σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (74,348 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, οι πράξεις θα πρέπει να οδηγούν :

- Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 91/271/ΕΟΚ, 60/2000/ΕΚ, (ΕΕ) 2018/850 και (ΕΕ) 2018/851,

-Στην κάλυψη με επαρκή δίκτυα αποχέτευσης και Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 ι.κ. και, κατά συνέπεια, στην εξάλειψη σηπτικών δεξαμενών στις περιοχές αυτές,

- Στην ενίσχυση της διαχείρισης των υπερβολικών φορτίων αποχέτευσης, λόγω πρόσθετου πληθυσμού,

- Στη διαχείριση του μέγιστου πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο και κάλυψη για 40 έτη,

- Στην εφαρμογή νέων η/και καινοτόμων τεχνολογιών ή/και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Στη βελτιωμένη διαχείριση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ.

- Στη μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος με την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού. Το μέρος της επένδυσης που αφορά στην αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού πρέπει να πληροί την απαίτηση να οδηγήσει η ανανέωση του συστήματος εμπροσθοπορείας λυμάτων σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10%, η οποία επιτυγχάνεται αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο.

- Στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της ιλύος με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/22.03.1991 (Β΄ 641), και ιδίως την οδηγία για τα απόβλητα (ΕΕ) 2018/851, μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις σε όλη σχεδόν τη χώρα και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγόμενης ιλύος είναι σημαντικό (επαρκής ποσότητα παραγόμενης ιλύος).

- Στη συμμόρφωση με τον κανόνα του DNSH δηλαδή ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της μη σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

Η ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Κριτήρια αξιολόγησης είναι: η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της δράσης, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της πρότασης, η συμβατότητα με τον τοπικό και υπερκείμενο σχεδιασμό, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της πρότασης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πρότασης, η τεχνική και διοικητική ωριμότητα της πρότασης, η διοικητική επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα του φορέα υλοποίησης της πρότασης.

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται στις ενενήντα (90) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Με βάση την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν τμηματικοί κατάλογοι έργων, τα τεχνικά δελτία έργων των οποίων θα υποβληθούν προς τελική έγκριση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

12:54

Υεμένη: Τελειώνουν τα αποθέματα τροφίμων - Ελπίζει να εισάγει σιτηρά από την Ινδία

12:50

Οικονόμου: Η Ελλάδα παραμένει όρθια σ' ένα παγκόσμιο περιβάλλον όταν άλλες δυνάμεις λύγισαν

12:48

Κυριακίδου: 3.040 εμβόλια για την ευλογιά των πιθήκων στο Βέλγιο, ακολουθούν και άλλες χώρες

12:45

Κοντοζαμάνης: Είμαστε προετοιμασμένοι για τα επόμενα κύματα της πανδημίας

12:41

Προσωπικός Ιατρός: Στις αρχές Αυγούστου η έναρξη εγγραφών των πολιτών

12:39

Πλεύρης: Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί κανένα κονδύλι για την Υγεία

12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 43% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

12:32

Optima bank: Συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» για την ενίσχυση ΜμΕ

12:23

Alpha Bank: Στο 5,03% η συμμετοχή της Capital Group Companies

12:22

Φινλανδία: «Πράσινο φως» στην ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα με τη Ρωσία

12:19

Πυρκαγιά στη Φυλή απέναντι από το γήπεδο Πανοράματος

12:18

Ρωσία: Προειδοποιεί ότι θα θέσει υπό την πλήρη δικαιοδοσία της και τον αγωγό Σαχαλίν-1

12:14

ΕΥ: Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στο νέο αβέβαιο περιβάλλον

12:12

ΗΠΑ - Διαρροή: Ο Μπάιντεν σκόπευε να διορίσει ισόβιο ομοσπονδιακό δικαστή που τάσσεται κατά των αμβλώσεων

12:06

MI5 - FBI: Κοινή προειδοποίηση για «αυξανόμενη απειλή» από το Πεκίνο

12:04

Bring Your Bro: Το πρώτο 2on2 StreetBall τουρνουά στην Ελλάδα

11:59

Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή

11:51

Ρεύμα: Ενεργοποιείται το πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά

11:45

Πλεύρης: Εγκληματική και τρομοκρατική ενέργεια η έκρηξη στο Σισμανόγλειο

11:44

Η Skroutz αποκτά το 100% της EveryPay

11:35

Μπακογιάννης: Να ληφθούν μέτρα για να μην παραλύει το κέντρο της Αθήνας από τις πορείες

11:30

Τράπεζα Πειραιώς: Αξιολογεί επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

11:26

Κέρδη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τράπεζες και Jumbo

11:23

ΔΝΤ: Περίπου το 20% του προσωπικού αποχώρησε, δείχνει εσωτερική έρευνα

11:16

Βρετανικά ΜΜΕ: Προς παραίτηση ο Μπόρις Τζόνσον - Θα κάνει διάγγελμα εντός της ημέρας

11:16

G20 - ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Καμία νομιμοποίηση της «θηριωδίας» της Ρωσίας στην Ουκρανία

11:06

Η «βουτιά» του Ευρώ στην «στέρνα» της ύφεσης

10:55

ΥΠΕΝ: Nομοσχέδιο για υπεράκτια αιολικά σε δημόσια διαβούλευση - Στόχος 2 γιγαβάτ ως το 2030

10:52

ΠΟΥ: Δύο νέοι θάνατοι από ευλογιά των πιθήκων στην Αφρική

10:51

Ισχυρή άνοδος πάνω από 1,5% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια