E Justice: Πώς προχωρά το πλάνο αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης υποδομών στη Δικαιοσύνη

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
E Justice: Πώς προχωρά το πλάνο αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης υποδομών στη Δικαιοσύνη
Έρχονται σύμβουλοι για το έργο της αναβάθμισης του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων». Τι περιλαμβάνει το αντικείμενο των συμβάσεων. Τα projects του Ταμείου Ανάκαμψης και οι διαγωνισμοί εκατοντάδων εκατ. ευρώ.

Δύο διαγωνισμούς, συνολικού ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που σχετίζονται με την αναζήτηση τεχνικών συμβούλων για το έργο της ψηφιακής αναβάθμισης του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δικαστικών υπηρεσιών. Η κάθε σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κομμάτι της «ψηφιακής Δικαιοσύνης» έχει βρει περίοπτη θέση και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο κομμάτι του e-Justice προβλέπεται η ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών για την κατάθεση δικογράφων, αιτήσεων και ευρύτερα για κάθε είδους συναλλαγή με τα δικαστήρια. Παράλληλα, στον τομέα της Δικαιοσύνης θα υλοποιηθούν και άλλα έργα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των δικαστηρίων, όπως η απομαγνητοφώνηση για τα πρακτικά των αστικών και ποινικών δικών.

Για να επιστρέψουμε στους συμβούλους, το πρώτο υποέργο έχει ως αντικείμενο την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και εξασφάλιση των υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία των διοικητικών δικαστηρίων και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια όλης της Χώρας. Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται και η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο έτη για υλικό και λογισμικό καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Το αντικείμενο του παρόντος υποέργου 1 υποδιαιρείται σε ενότητες (lots) που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, Υποσύστημα Νομολογίας, Υλοποίηση διαλειτουργικότητας, Υποσύστημα εφαρμογών διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων διοίκησης Δικαιοσύνης (ΑΔΣ κ.λπ),Εφαρμογή επιθεώρησης Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ και ΤΔΔ, Υποσύστημα εφαρμογών (νομολογία, διαχείριση δικαστικών υποθέσεων, ΑΔΣ, κλπ) )για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες στο σύστημα και τις εφαρμογές του υλοποιώντας την αρχή «mobilefirst», Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Ασφαλές περιβάλλον εργασίας / συνεργασίας (email, messaging, εφαρμογές γραφείου, antivirus, antispam κ.λπ.), Ψηφιοποιήσεις – Ανωνυμοποιήσεις. Υπολογιστικά Κέντρα (Κύριο & Εφεδρικό) - Υποδομές δικτύου - περιφερειακός εξοπλισμός κ.α.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.200.513,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.419.769,25 ευρώ και ΦΠΑ: 1.780.744,62 ευρώ). Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.645.700,02 χωρίς ΦΠΑ. Αρα, συνολικά με ΦΠΑ η αξία προσεγγίζει τα 11,9 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 39 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 30% του προϋπολογισμού του Τμήματος, ήτοι στο ποσό των 2.169.482,47 € χωρίς ΦΠΑ. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16η-05-2022. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-05-2022.

Το δεύτερο, το υποέργο 2, έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς την αναθέτουσα αρχή και προς τον κύριο του έργου ενόψει και κατά την παραλαβή του έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Υποέργο 1, εφεξής καλούμενο «Κυρίως Έργο»). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως την Διαχείριση Έργου, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Κυρίως Έργου, την επικούρηση των Επιτροπών Παραλαβής του Κυρίως Έργου, την παρακολούθηση και έλεγχο - βεβαίωση της καλής λειτουργίας των εφαρμογών του Κυρίως Έργου, την παρακολούθηση και βεβαίωση της ορθής και πλήρους μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, την σύνταξη τελικής έκθεσης καλής λειτουργίας του Κυρίως Έργου. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην αναθέτουσα αρχή και στον κύριο του έργου υπηρεσίες Διαχείρισης έργου κατά τη φάση υλοποίησης του Κυρίως Έργου, τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη κατά την παραλαβή του Κυρίως Έργου και ενόψει αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό στο ποσό των διακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ένα Ευρώ (291.481,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 39 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Πέραν αυτών, και αναφορικά ευρύτερα με τις υποδομές στη Δικαιοσύνη, όπως προκύπτει και από τις αποφάσεις, προσφάτως μόλις, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, «κλείδωσε» στο Ταμείο Ανάκαμψης project «Αναβάθμιση και Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης» με συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων της Δικαιοσύνης και πρόκειται να δημοπρατηθεί τις επόμενες ημέρες. Μέσω αυτού προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και η αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης. Μέχρι και τον Ιούνιο το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να έχει εγκρίνει τον χάρτη πορείας του έργου, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Πρόσφατα, στα μέσα Μαρτίου, η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε την «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», τμήμα του μεγαλύτερου έργου, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης», με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, να ανέρχεται σε 85,161 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 105,6 εκατ.). Αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες: ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του, αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση. Στο πλάνο που αφορά στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος τήρησης των αρχείων των δικαστηρίων προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και η ψηφιοποίηση των αρχείων 97,8 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

15:51

ΑΔΑΕ: Υπάρχουν ευρήματα για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη - Συνεχίζουμε την έρευνα

15:43

Κορονοϊός: 1 στους 8 ασθενείς είναι πιθανό να αναπτύξουν σύνδρομο «long COVID»

15:35

Corriere della Sera: Η κεντροδεξιά απόλυτο «φαβορί» των ιταλικών βουλευτικών εκλογών

15:27

Βρετανία: Θα γίνει χώρα «αναδυόμενης αγοράς», κατά την Saxo Bank

15:22

Transneft: Διακόπηκαν οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω της Ουκρανίας

15:18

Την άμεση σύγκληση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

15:09

Κομισιόν: Οι εθνικές αρχές των κρατών να εξετάσουν διεξοδικά υποθέσεις παρακολουθήσεων

14:57

Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στη Σαμοθράκη

14:56

Ισπανία: Σε άνοδο οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

14:55

Attica Group: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια των Aero Highspeed

14:49

Σακελλαροπούλου: Θεμελιώδης συνθήκη της κοινωνίας η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας

14:44

Κομισιόν: Αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των εμβολίων της Moderna

14:40

Ο EMA ξεκίνησε την κυλιόμενη αξιολόγηση επικαιροποιημένου εμβολίου των Pfizer και BioNTech

14:29

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης

14:14

Οικονόμου: Σε μεγάλη πλάνη όσοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες αστάθειας στην Ελλάδα

13:52

Στις ΗΠΑ τουρκική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα για τα F16

13:46

Ουγγαρία: Σε υψηλό 24 ετών ο πληθωρισμός τον Ιούλιο -Κατά 50% εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε ψωμί και τυρί

13:42

Γερμανία: Απώλειες πάνω από 260 δισ. ευρώ εξαιτίας του πολέμου και των υψηλών τιμών ενέργειας

13:19

Αλλάζει όψη η Λεωφόρος Συγγρού - Φυτεύονται 300 φοίνικες

13:16

Τουρκία: 406.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε μία εβδομάδα

13:03

Κι όμως, Κίνα και Ταϊβάν χρειάζονται η μία την άλλη

12:51

Ανδρουλάκης για Τουρκία: Νέα σημαντική κλιμάκωση ο απόπλους του τουρκικού γεωτρύπανου

12:35

Κωνσταντινόπουλος: Απαιτούμε να ειπωθεί δημόσια ο λόγος της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη

12:16

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στα Πετράλωνα

12:00

Έρχονται συμπράξεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη διαχείριση των ακινήτων χαρτοφυλακίων NPLs

11:55

Σε ρυθμούς... θέρους το Χρηματιστήριο -Διατηρεί τις 860 μονάδες

11:54

Έρευνα EY: Προτεραιότητα η εφαρμογή του 5G για τις επιχειρήσεις

11:44

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Απαντήσεις για όλα με θεσμικό τρόπο

11:36

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Bόρεια, Aνατολική και Nότια Ελλάδα

11:12

Απειλές Ακάρ για το Καστελόριζο: «Αν θέλει ο Θεός, μπορεί και να έρθουμε»