Ποια είναι τα έργα αναβάθμισης στα αεροδρόμια της Fraport Greece μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ποια είναι τα έργα αναβάθμισης στα αεροδρόμια της Fraport Greece μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Οι παρεμβάσεις ύψους 132 εκατ. ευρώ σε 13 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, πλην Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό ασφάλειας. Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ για τον παραχωρησιούχο, την αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών και το ελληνικό δημόσιο.

Ποσό που συνολικά ξεπερνά τα 132 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) απαιτείται για παρεμβάσεις και συμπληρωματικά έργα σε 13 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, πλην της Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτά να πληρούν συγκεκριμένους όρους και κανονισμούς, βάσει της σύμβασης παραχώρησης που έχει υπογραφεί προ ετών ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Fraport Greece, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν επιθεωρήσεων της EASA (Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας) από την ΥΠΑ στα περιφερειακά αεροδρόμια έγιναν παρατηρήσεις για τα αναγκαία διορθωτικά έργα που να συμμορφώνονται με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό ασφαλείας. Από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, οι παρεμβάσεις αφορούν τα 13, που ήταν και πιο πίσω σε επίπεδο υποδομών.

Τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώεων.

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε σχετική απόφαση για την ανάθεση Αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη διαχείριση ορισμένων θεμάτων εφαρμογής των Συμβάσεων Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδος και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β)», ενώ γίνεται λεπτομερής αναφορά για έργα που χρειάζονται στα αεροδρόμια σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Άκτιο, Χανιά, Μύκονο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Σάμο και Καβάλα.

Όπως σημειώνεται, «υπάρχει ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων στα 13 από τα 14 Περιφερειακά αεροδρόμια προκειμένου αυτά να πληρούν τον Κανονισμό 2014 για τα Αεροδρόμια σε σχέση με Μη Πιστοποιημένα Περιφερειακά Αεροδρόμια και ότι τα έργα αυτά έχουν υποβληθεί προς ένταξη και έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0).».

Όπως σημειώνεται, «τα ως άνω έργα θα υλοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17.4 των Συμβάσεων Παραχώρησης, με σύμβαση που θα συναφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16.1, 22 και στο Παράρτημα 28 των Συμβάσεων Παραχώρησης και κατ’ εφαρμογή των λοιπών διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης».

Τα συμπληρωματικά έργα κυρίως έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό ασφάλειας, ενώ αφορούν τόσο έργα υποδομών όσο και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και έχουν προκύψει ύστερα από επιθεωρήσεις της EASA για την πιστοποίησή τους. Είναι μία συμβατική υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης και δεν έχουν σχέση με τη μεγάλη επένδυση της Fraport Greece. Στο σχετικό ΦΕΚ (με ημερομηνία 31/12/2021) γίνεται αναφορά στα έργα (μελέτη και κατασκευή) που σχετίζονται με κάθε ένα από τα 13 αεροδρόμια για την περίοδο 2022 – 2024.

Στο ΦΕΚ αναφέρονται οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις του (π.χ. μηνιαία πιστοποίηση εργασιών, απαγορεύεται στον Παραχωρησιούχο να κατασκευάσει εργασίες πέραν από τις προβλεπόμενες κ.α.) αλλά και αυτές του δημοσίου (πληρωμές, επιβλέψεις κ.α.).

Ειδικότερα, προβλέπονται έργα αξίας περίπου 24,7 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο στην Κέρκυρα (μελέτες, διάδρομοι, απαλλοτριώσεις, ζώνη ασφαλείας κ.α.), έργα 6,5 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο στη Ζάκυνθο, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ για αυτό στην Κεφαλονιά, έργα 11,66 εκατ. ευρώ για το Ακτιο, 14,2 εκατ. ευρώ για την Καβάλα και σχεδόν 13 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο στα Χανιά.

Αναφορικά με το δεύτερο cluster απαιτούνται έργα ύψους σχεδόν 8,77 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο στη Ρόδο, περίπου 7,5 εκατ. ευρώ για αυτό στην Κω, περίπου 9,25 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο Σαντορίνης, περίπου 8,8 εκατ. ευρώ για τη Μύκονο, σχεδόν 8,3 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο Μυτιλήνης, πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ για αυτό της Σάμου και περίπου 5,85 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο στη Σκιάθο.

Επίσης, δύναται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο προκαταβολή ποσού ύψους μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής αξίας του Προγράμματος, χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης, γίνεται αναφορά στις προβλέψεις του άρθρου 17.4 των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο «ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος για τη μελέτη, την κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο των έργων που απαιτούνται από το Δημόσιο προκειμένου να επιτευχθεί η αρχική πιστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 2014 για τα Αεροδρόμια σε σχέση με Μη Πιστοποιημένα Περιφερειακά Αεροδρόμια και θα διασφαλίσει ότι η μελέτη, η κατασκευή, η ολοκλήρωση, η θέση σε λειτουργία και ο έλεγχος αυτών των έργων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Παραχώρησης, την Ορθή Πρακτική Κλάδου, όλες τις σχετικές Άδειες και όλη τη σχετική ισχύουσα Νομοθεσία και οι διατάξεις του Παραρτήματος 19 (Μεταβολές) θα ισχύουν για τον προσδιορισμό του κόστους αυτών των έργων ενώ παράλληλα το Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες νέων υποδομών, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή/και τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχική πιστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 2014 για τα Αεροδρόμια σε σχέση με Μη Πιστοποιημένα Περιφερειακά Αεροδρόμια».

Ο Παραχωρησιούχος μπορεί να «συνάπτει Συμβάσεις Μελέτης - Κατασκευής με Εργολάβους Μελλοντικών Έργων, οι οποίες θα είναι με συνήθεις όρους της αγοράς».

Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε η πρόβλεψη για παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιφερειακά αεροδρόμια (107 εκατ. ευρώ). Όπως σημειώνονταν, η επένδυση αφορά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων με έργα υποδομής (κανονισμοί της ΕΕ 1139/2018), που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του κράτους. Η επένδυση αφορά τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια και περιλαμβάνει: α) Σχεδιασμό, μελέτη και σχετικές άδειες για τους αεροδιαδρόμους, β) Κατασκευή (ανασχηματισμός) λωρίδων αεροδιαδρόμου, γ) Κατασκευή Περιοχής Ασφαλείας αεροδιαδρόμου, δ) Σηματοδότηση αεροδιαδρόμου, ε) Περιμετρική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, στ) Φωτισμός αεροδιαδρόμου. Στόχος να ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις που το αφορούν για την προσαρμογή των αεροδρομίων στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να τονωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη στις αντίστοιχες περιοχές, πολλές από τις οποίες είναι εμβληματικές πύλες εισόδου τουριστών και επισκεπτών.

Η συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπει πως θα υπάρχουν ανάδοχοι για τα έργα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2025.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το νέο τοπίο στις αερομεταφορές - Οι επισημάνσεις ΥΠΑ, ΑΠΑ, Fraport, SKY express, Υδατοδρομίων

gazzetta
gazzetta reader insider insider