Ελλάδα
28-07-2021 | 13:25

Πτωχευτικός Νόμος: Πώς θα «μετρήσει» φέτος ο μήνας Αύγουστος για ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Πτωχευτικός Νόμος: Πώς θα «μετρήσει» φέτος ο μήνας Αύγουστος για ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Αέρα» ενός επιπλέον μήνα για την επίτευξη ρυθμίσεων οφειλών, καθώς ο φετινός Αύγουστος δεν θα συνυπολογιστεί στην περίοδο του διμήνου που προβλέπει ο νόμος για την επίτευξη ρύθμισης, δίνουν σε πιστωτές και οφειλέτες οι τροποποιήσεις στις διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου που περιελήφθησαν στη χθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν θα υπολογιστεί φέτος και θα λειτουργήσει επίσης ευεργετικά για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι του οφειλέτη που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος από τη στιγμή που ο οφειλέτης υποβάλει την αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του μέχρι να περατωθεί η διαδικασία.  Πράγμα που σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα έχει «θεσμοθετημένα» για τη φετινή χρονιά έναν επιπλέον μήνα προστασίας από πλειστηριασμούς. Το ίδιο «αυγουστιάτικο μπόνους» προστασίας θα ισχύσει και για τυχόν ποινική δίωξη που αντιμετωπίζει ο οφειλέτης για χρέη προς το Δημόσιο τα οποία ζητά να ρυθμίσει. 
Από την παραπάνω αναστολή του Αυγούστου, ωστόσο, δεν θα επωφεληθούν οφειλέτες για τους οποίους έχει προγραμματιστεί  διενέργεια πλειστηριασμού εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης από τον οφειλέτη. Επίσης, ο Αύγουστος δεν θα «παγώσει» και θα συνεχιστούν κανονικά οποιεσδήποτε διαδικαστικές ενέργειες προπαρασκευαστικές της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). 

Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της χθεσινής τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών (Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας – Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου ν. 4738/2020):

Στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 15.

Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. 

Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοινοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται».

Σημειώνεται ότι το άρθρο 21 του ν. 4738/2020 ορίζει τα της συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών. Όπως ορίζει, εφόσον επιτευχθεί έγκριση σύμβασης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βαθμό που τους αφορά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο ή τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά εφόσον ικανοποιούνται ως προς τους φορείς αυτούς σωρευτικώς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, εντοπίσει τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων αυτών ενημερώνει σχετικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη με ρητή αναφορά στο ελάττωμα που έχει εντοπίσει, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτήν της σύμβασης, και τους παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της προτεινόμενης τροποποίησης για τη θεραπεία του.

Η άλλη τροποποίηση στις διατάξεις για την πρόληψη της αφερεγγυότητας επέρχεται στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, όπου μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης».
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Κατατέθηκε η τροπολογία για ρύθμιση οφειλών, μειωμένο ΦΠΑ, έκπτωση φόρου -Σε έξι δόσεις η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ