Ελλάδα
26-05-2021 | 16:56

Σταϊκούρας: Πώς προωθείται η ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης

Newsroom
Μοιράσου το
Σταϊκούρας: Πώς προωθείται η ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα, αναδείχτηκαν από τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ως κεντρικά σημεία της ομιλίας του στο 8ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τα παραπάνω, αποτέλεσαν «διαρκή και κεντρικό στόχο της παρούσας Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών», σε μια περίοδο που η οικονομία και η κοινωνία δοκιμάστηκαν έντονα από τις αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Σε μια σειρά από τομείς αλλά «ιδιαίτερα όσον αφορά την επιχειρηματική κοινότητα» η Κυβέρνηση υλοποίησε και υλοποιεί στοχευμένα μέτρα και ενεργοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία, σύμφωνα με τον  υπουργό.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ν. 4706/2020, βοηθά στην «αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου». Αναλυτικά με το νόμο πλαίσιο:

  • Εισήχθη αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.
  • Προβλέφθηκε η υποχρέωση κατάρτισης και εφαρμογής πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 - τις αρχές που διέπουν την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

- τα κριτήρια κατ’ εφαρμογή των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. εχέγγυα ήθους, φήμη, γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία)

- τα κριτήρια πολυμορφίας που συντρέχουν για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Εισήχθησαν δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ορίστηκε, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, με τον νόμο αυτόν, αναβαθμίστηκαν ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας, καθότι προβλέφθηκε:

- Η απαίτηση η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.   

- Η υποχρέωση  θέσπισης  Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.

Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. 

  • Τέλος, η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ν. 4706/2020 εισήγαγε σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό. Συγκεκριμένα:

- Προβλέφθηκε η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει. 

- Αποτυπώθηκαν οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

- Δημιουργήθηκε μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

- Καθορίστηκε η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνολικά, με τον νόμο αυτό, η Κυβέρνηση στόχευσε σε μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση, που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και που συνδράμουν στην πορεία των εταιρειών προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα κριτήρια ESG

Στην συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε στα κριτήρια ESG, το σύνολο δηλαδή προτύπων  που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις  των εταιρειών, καθώς και τις επιδόσεις στην εταιρική διακυβέρνηση. «η δημοσιοποίηση  εταιρικών πληροφοριών ESG αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθότι στην αναζήτησή τους για αποδοτικότερες και ασφαλέστερες επενδύσεις, οι επενδυτές στρέφονται στην αξιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη των αποφάσεων τους», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας πως οι εταιρείες που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο αποκτούν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εμπέδωση αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία και την ποιότητα διακυβέρνησης συνιστούν παράγοντες ενίσχυσης του επενδυτικού κλίματος, με απώτερο όφελος την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Το αυξημένο ενδιαφέρον που περιβάλλει τις αρχές ESG συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη παγκόσμια προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα για αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής» γι’ αυτό και «η Ευρωπαϊκή Ένωση εκκίνησε το Σχέδιο Δράσης της για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση το 2018, και ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για την Πράσινη Συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2019».

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την έγκαιρη, ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο αυτό πλαίσιο αειφόρου οικονομικής και εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την ενσωμάτωση των αρχών  ESG και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

«Μοναδική ευκαιρία» οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Ως μοναδική ευκαιρία χαρακτήρισε την διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς η έννοια της βιωσιμότητας είναι περισσότερο από ποτέ άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί  «κλειδί» για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση αειφόρων δράσεων, τόνισε.

«Αναδεικνύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του Ελληνικού Σχεδίου, αναφέρεται ότι 38,3% και 25,1% των κονδυλίων έχουν, αντίστοιχα, αφιερωθεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ξεπερνώντας το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσοστό που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Στους βασικούς άξονες αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ο υπουργός ανέδειξε την στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, την δίκαιη μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση, την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολυ-τροπικών υποδομών μεταφορών, την τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» προβλέπεται, να οδηγήσει σε δημιουργία περίπου 200.000 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026, συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.