Ελλάδα
06-04-2021 | 07:41

«Γέφυρα 2»: Μέχρι 9 Μαΐου οι αιτήσεις – Πώς πρέπει να κινηθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
«Γέφυρα 2»: Μέχρι 9 Μαΐου οι αιτήσεις – Πώς πρέπει να κινηθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προθεσμία μέχρι τις 9 Μαΐου θα έχουν οι δανειολήπτες με επιχειρηματικά δάνεια για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2». Η προθεσμία «τρέχει» από χθες, οπότε άνοιξε για την υποδοχή των αιτήσεων η ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες – επιτηδευματίες που πλήττονται αποδεδειγμένα από την κρίση του Covid-19 και έχουν δάνεια εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα αλλά και καταγγελμένα.

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει, για περίοδο 8 μηνών, στις δόσεις των δανείων αυτών και συγκεκριμένα:

 • Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

 • Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

 • Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν επίσης καταγγελθεί:

Στο 50% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 40% για το 2ο τρίμηνο και στο 30% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Αναλυτικά τα ποσά των επιδοτήσεων ανά κατηγορία οφειλής και επιχείρησης, καθώς και τα κριτήρια για την λήψη της κρατικής επιδότησης είχε παρουσιάσει το insider.gr.

 

Πλέον, το κρίσιμο είναι οι δανειολήπτες να κινηθούν εντός της προθεσμίας των 35 ημερών που έχουν έως τις 9 Μαΐου για να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απαντά σε ερωτήματα των ενδιαφερόμενων οφειλετών για την υποβολή της αίτησης, αλλά και για την έγκρισή της.

Ειδικότερα:   

 • Πώς μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των  επιχειρηματικών οφειλών;

H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, στην οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/) ή μέσω της εθνικής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς ταυτοποίησης taxisnet.

 • Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων;

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται στον νόμο, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων.

 • Ποιος υποβάλει την αίτηση σε περίπτωση που για την ίδια οφειλή ευθύνονται περισσότεροι;  

Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών  για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί η αίτηση από έναν από αυτούς. 

 • Αν υποβληθεί αίτηση και ο οφειλέτης εκπέσει από την συνεισφορά του Δημοσίου (π.χ. σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του) μπορεί να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία; 

Όχι. Δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου από το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την αίτηση;

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, αφού όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 • Ποια είναι τα βασικά βήματα της αίτησης; Τι πληροφορίες ζητούνται;

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.

Τα βήματα είναι:

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet
 2. Συμπλήρωση πληροφοριών:
 • ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπός σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα
 • αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

      - επιβεβαιώσεις τα πλήρη στοιχεία σου και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας  (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

       - επιβεβαιώσεις, εάν είσαι φυσικό πρόσωπο,  τον/την σύζυγο ή/και τα  εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας σου (αν δεν έχουν  ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

       - συμπληρώσεις, αν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό

       - απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άδειας άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή.

 • Τι δηλώνει υπεύθυνα ο αιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Ποια πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιβεβαιώνονται ως υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα;

Ο αιτών συναινεί και επιβεβαιώνει ως υπεύθυνη δήλωση, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας τα ακόλουθα:

                 α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

                 β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που  περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

                γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δίνει  τη συγκατάθεσή του για την άντληση των δεδομένων που ορίζονται στο νόμο από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς

               δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται να δημοσιευτούν πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση που θα χορηγηθεί με το παρόν νομοθετικό πρόγραμμα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση  των νομικών προσώπων, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.

Επίσης, για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, ο αιτών υποχρεούται επιπλέον να κάνει τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις και να επισυνάψει στην αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

          α) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31η12.2019 ή κατά τη χορήγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. στ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4790/21, ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης:

                 αα) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

                 αβ) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν εργαζομένους, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

           β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποβληθεί  αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης αυτής, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση, το αργότερο μέχρι την 31/12/2021. 

             γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των Κατευθυντηρίων  γραμμών  σχετικά  με  τις  κρατικές  ενισχύσεις  για  τη  διάσωση  και  αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014),

             δ) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, καθώς και αναφορικά με τις ενισχύσεις  που έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

             ε) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα μετακυλίσουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.

 • Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης;

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα (αλλά το αργότερο έως 31/12/2020).

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσεις εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να απορρίψεις τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορείς να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες. Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως 15/7/2021. 

 • Ποιος μπορεί να με βοηθήσει να υποβάλλω την αίτηση;

Μπορείς να απευθύνεσαι δωρεάν:

 1. είτε στην ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας) 
 2. ή με διοργάνωση επίσκεψης – τηλεδιάσκεψης σε ένα από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 213.212.57.30).
 • Μπορεί ο οφειλέτης να  ορίσει «σύμβουλο» προς υποστήριξή του στη διαδικασία του;

Ναι, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει ως «σύμβουλο», φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών και την επαρκή  υποστήριξη του οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη ρύθμιση των οφειλών. 

«Σύμβουλος» υπό την παραπάνω έννοια, ενδεικτικά μπορεί να ορισθεί δικηγόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονομολόγος, ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ειδικότητα με γνώσεις και εμπειρία για την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης περιλαμβάνει στην αίτησή του δήλωση, ότι για τη σύνταξη της αίτησης συνέπραξε σύμβουλος και δηλώνει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα. 

 • Ποια είναι η αμοιβή του συμβούλου και πώς καταβάλλεται;  

Ο σύμβουλος, μόλις προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, δικαιούται αμοιβής, εφόσον υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας.

Το ύψος της αμοιβής ανέρχεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές. Η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και συνεπώς υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο σύμβουλος. Επί της αμοιβής, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου (έως 20% φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς η αμοιβή είναι μικρότερη των 300 ευρώ.

Η αμοιβή καταβάλλεται έναντι νομίμου παραστατικού, δηλ. είτε τιμολογίου είτε Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται στα φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και:

 • είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπό του προς ρύθμιση δανείου 
 • είτε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη για συνεισφορά οφειλή.

Έξοδα πίστωσης του λογαριασμού του συμβούλου από το χρηματοδοτικό φορέα, βαρύνουν το σύμβουλο. 

Η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται από το χρηματοδοτικό φορέα, ως εξής:

 1. Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων οφειλών ή μη εξυπηρετούμενων για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται κατά το χρόνο της αποστολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού των μηνιαίων δόσεων από τον χρηματοδοτικό φορέα.
 2. Στην περίπτωση μη εξυπηρετούμενων οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται είτε κατά το χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση, είτε το αργότερο μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 15ης/7/2021, ανεξαρτήτως εάν θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση.
 • Είναι υποχρεωτικό η αίτηση να υπογράφεται (ηλεκτρονικά) από άλλα πρόσωπα πέραν του αιτούντος;   

Η αίτηση συνυπογράφεται κατά περίπτωση από: α) έναν από τους νομίμους εκπροσώπους στην περίπτωση νομικών προσώπων, β) τον ή την σύζυγο και από τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, εκτός εάν έχει δηλωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στη φορολογική διοίκηση η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

 • Χρειάζεται να συνυπογράψει (ηλεκτρονικά) την αίτηση ο/η εν διαστάσει σύζυγός μου; 

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή (ηλεκτρονικά) της αίτησης από τον/την σύζυγο. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης. 

 • Η υποβολή και συνυπογραφή της αίτησης συνεπάγεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου;  

Με την υποβολή και συνυπογραφή της αίτησης παρέχεται  ρητή συγκατάθεση των προσώπων αυτών για την άντληση των δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς αντίστοιχα που τους αφορούν, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

 • Ο αιτών έχει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβών καταχωρήσεων; 

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντων κατά περίπτωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου αυτής και των υποβληθέντων εγγράφων. 

 • Πότε θεωρείται υποβληθείσα μια αίτηση;

Όταν ο πολίτης ή ο σύμβουλός του ολοκληρώσουν την ανωτέρω διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και την υποβάλουν οριστικά.

 • Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Μετά την υποβολή της αίτησης, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται αυτόματα τα εξής:

α) στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς,

β) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφοράς, το οφειλόμενο ποσό ανά δάνειο σε χρηματοδοτικό φορέα και την ημερομηνία καθορισμού του ύψους της οφειλής,

γ) στοιχεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση ή μη του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων στις 31.12.2020, και σε περίπτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, την καταγγελία της δανειακής σύμβασης,

δ) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

 • Πότε κρίνεται η επιλεξιμότητα; Μπορεί να εξετασθεί η αίτησή μου αν δεν έχω κριθεί επιλέξιμος;

Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

 • Τι γίνεται αν η οφειλή έχει καταγγελθεί; Επηρεάζεται η επιλεξιμότητά μου;

Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στο χρηματοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού φορέα κρίνονται με βάση τα κριτήρια των καταγγελμένων δανείων.

 • Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τι γίνεται μετά; Πότε λαμβάνω πρόταση ρύθμισης από τις τράπεζες;

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποστέλλεται στον οφειλέτη και το χρηματοδοτικό φορέα εντός τριών εργάσιμων ημερών ενημέρωση ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά Δημοσίου. 

Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακόλουθη ενημέρωση:

Α. Εάν η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη:

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση αναστολής, οπότε ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει το ποσό της μηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.

Β. Εάν η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη ή/και η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί:

i) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει  εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλιώς αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

ii) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα. Για το λόγο αυτό, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, και σε κάθε περίπτωση έως 15.07.2021. 

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, η αποστολή από το χρηματοδοτικό φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού της μηνιαίας δόσης.

 • Προβλέπεται προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας;

Η διαδικασία της ρύθμισης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εμπλεκόμενη τράπεζα, το αργότερο έως τις 15.07.2021.

 • Αν σε μία τράπεζα έχω περισσότερες οφειλές, μπορώ να αιτηθώ την καταβολή  της συνεισφοράς του Δημοσίου για κάποια/ες από αυτές;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών, αποστέλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα η πληροφόρηση για καθεμία από αυτές. Δεδομένου ότι η συνεισφορά εγκρίνεται για το σύνολο των οφειλών ανά χρηματοδοτικό φορέα, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, η αποστολή από το χρηματοδοτικό φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού της μηνιαίας δόσης.

 • Κάθε οφειλέτης, συνοφειλέτης, εγγυητής δικαιούται συνεισφορά δημοσίου;

Ναι, δικαιούται κάθε οφειλέτης, συνοφειλέτης, εγγυητής, αλλά για κάθε επιλέξιμη οφειλή, μία μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί, ακόμη και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.