Ελλάδα
30-03-2021 | 10:14

Απαγορευτικό κατασχέσεων και πλειστηριασμών έως 31 Μαΐου για τους πληγέντες από την κρίση του Covid-19

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Απαγορευτικό κατασχέσεων και πλειστηριασμών έως 31 Μαΐου για τους πληγέντες από την κρίση του Covid-19
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προστασία από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τις 31 Μαΐου, θα έχουν οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό προβλέπουν οι τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνονται στο κατεπείγον ν/σ του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή και ρυθμίζει θέματα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του COVID-19.  

Με αφετηρία επανεκκίνησης των δικαστηρίων την 1η Απριλίου, στα άρθρα 75 – 79 του ν/σ, ορίζονται  (άρθρο 76) οι διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και το τι θα ισχύσει δικονομικά για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 (υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε «παγώσει» τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στις 6/11) έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας των δικαστηρίων επαναφέρει αυτονόητα και την διενέργεια των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με εξαίρεση μόνο για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό. Όπως είχε γράψει το insider.gr, το άνοιγμα των δικαστηρίων την 1η Απριλίου θα «ξεπαγώσει» τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των πλειστηριασμών. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Μαΐου θα υπάρξει προστασία για τους κορονόπληκτους και από 1ης Ιουνίου, με την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή 2ης ευκαιρίας και για τα φυσικά πρόσωπα, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα ισχύουν χωρίς περαιτέρω νομοθετικές εξαιρέσεις, αφού θα λειτουργεί για τους οφειλέτες το πλαίσιο προστασίας του Κώδικα ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα ειδικά κρατικά προγράμματα «Γέφυρα 1» και «Γέφυρα 2». Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες, δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων από τον οφειλέτη, οπότε ο χρόνος έναρξής τους επεκτείνεται κατά 45 ημέρες.

Η προστασία για τους κορονόπληκτους

Στο άρθρο 79 προβλέπεται, ειδικότερα, ότι αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ` ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από τον Covid-19, αναστέλλεται έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. 

Για το ίδιο διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 

Επιλέξιμα για την προστασία από την άσκηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19. 

Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων για να θεωρηθεί κάποιος πληγείς από τον κορονοϊό πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται: 

α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%), 

αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), 

αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα’ ως αγ’ δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη. 

β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις. 

δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις. 

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.

στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. 

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη. 

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. 

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της αναστολής. 

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ. 

Σημειώνεται ότι για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ` ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.