Ελλάδα
15-02-2021 | 11:15

«Βγήκε» ο διαγωνισμός για τη μονάδα απορριμμάτων στο Γραμματικό

«Βγήκε» ο διαγωνισμός για τη μονάδα απορριμμάτων στο Γραμματικό

Με ημερομηνία 12/02/2021 ο  Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού ύψους σχεδόν 70 εκατ. ευρώ με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 121711)».

Επί της ουσίας, Περιφέρεια Αττικής και ΕΔΣΝΑ προχωρούν τις διαδικασίες για την κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων στο Γραμματικό με εκτιμώμενη συνολική αξία 69.515.668,88 ευρώ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Τόπος εκτέλεσης: Θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Διάρκεια σε μήνες: ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η Αναθέτουσα αρχή (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη, συνολικής δαπάνης 25.186.737,00€ προ Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 100% από ιδίους πόρους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης (ως προς το κατασκευαστικό σκέλος και τη διαχείριση του SRF) αποτυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της οικείας Διακήρυξης. Η συνολική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.624.084,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Άρα, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 112.139.753,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» με Κωδικό 5074451. Η σύμβαση (ως προς το έργο) χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά 89,66% και κατά τα λοιπά από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2020ΣΕ27510122 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.