Από τον Μάιο θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για προστασία στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα οι δανειολήπτες με «κόκκινα» στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια με ενέχυρο πρώτη κατοικία, όπως επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο insider.gr, ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης.

Οι πρώτες προτάσεις ρύθμισης, όμως, αναμένεται να γίνουν από τις τράπεζες μετά τα μέσα Ιουνίου, όταν θα είναι έτοιμη η δεύτερη «αόρατη» πλατφόρμα, η οποία θα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των οφειλετών και θα καταλήγει στο -τυποποιημένο- προιόν της ρύθμισης.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει έναν «θησαυρό» πληροφοριών για τους δανειολήπτες που ζητούν ευνοϊκή ρύθμιση, όπως φορολογικά, περιουσιακά, οικογενειακά και άλλα στοιχεία. Για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο πλήρη και συγκεντρωμένα στοιχεία για τους οφειλέτες με χρέη σε καθυστέρηση.

Επιπλέον, όσοι αιτούνται ευνοϊκής ρύθμισης εμπίπτουν και στην άρχη τραπεζικού απορρήτου η οποία θεσμοθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Το γεγονός αυτό, αναφέρουν πληροφορίες του κλάδου, είναι πιθανό να αποθαρρύνει τους οφειλέτες με καταθέσεις ή εισοδήματα σε άλλες τράπεζες και, με αυτόν τον τρόπο, να αποθαρρύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από το μεταπηδήσουν από τον παλιό νόμο Κατσέλη στη νέα πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα έχουν και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers), οι οποίοι αναμένεται να αγοράσουν εντός του 2019 τα πρώτα στεγαστικά δάνεια που θα τιτλοποιηθούν -αρχικά από τη Eurobank μέσω του έργου Pillar και στη συνέχεια και από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση

 • Πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
 • Εισοδήματα του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του.
 • Κατάλογο των τραπεζών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία. Θα αναφέρεται το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
 • Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
 • Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία.
 • Κατάλογο των τραπεζών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης οι οποίες υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ.
 • Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017 ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.   

Η αίτηση συνυπογράφεται από το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Δικαιολογητικά αίτησης:

 • Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγ-ραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής,
 • Αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο.  Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοι-χείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.

Ποια δεδομένα θα «τραβάει» αυτόματα η πλατφόρμα

Από την Εφορία:

 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1),
 • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) του τελευταίου έτους,
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9),
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευ-ταίου φορολογικού έτους,
 • Κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντα, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.

Από τις τράπεζες:

 • Στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, όπως το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
 • Στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,
 • Τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση τους.