Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να προσλάβουν άνεργους νέους έως 30 ετών, με επιδότηση μισθού έως 750 ευρώ το μήνα για δύο έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω» είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν έχει στο μεταξύ προσλάβει νέο υπάλληλο, τότε δικαιούται να ενταχθεί.

Παράλληλα, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το προσωπικό της (νέο και υφιστάμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ αν το μειώσει θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες.

Ωφελούμενοι είναι 8.300 άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω του ενός μήνα.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της εταιρείας που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης από τον εργοδότη.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, όπως και οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η επιχείρηση.

Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η επιχείρηση.

Διαδικασία υποβολής αίτησης από τον εργοδότη

Οι εργοδότες/επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (Αίτηση διάθεσης θέσης εργασίας) και παράλληλα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόγραμμα απασχόλησης ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ, επιλέγοντας ταυτόχρονα το "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω" στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν.

Η διαδικασία της ανάρτησης κενής θέσης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής τους) και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της επιχείρησης.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα της, θα αναρτήσει την κενή θέση στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού για το υποκατάστημα, θα πρέπει να επισκεφτούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) του υποκαταστήματος και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να αναρτήσουν την κενή θέση στο ανωτέρω πρόγραμμα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Τα νομικά πρόσωπα:

βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr