Το Μουσείο Ακρόπολης ΝΠΔΔ θα προχωρήσει στην πρόσληψη ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών παροδικών αναγκών του.

Συνολικά θα προσληφθούν 60 Φύλακες, ηλικίας από 18 έως 60 ετών με:

- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο πρωτόκολλο του Μουσείου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, υπ'όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. 210 9000 900 εσωτ. 418, 419).