Με βάση τον καταβαλλόμενο μισθό την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης θα υπολογίζεται φέτος το Δώρο Πάσχα για πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους που έχουν μπει ή θα μπουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης λόγω κορονοϊού.

Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που μένουν ανοικτές αλλά πλήττονται βάσει ΚΑΔ, θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου ο μισθός της προηγούμενης ημέρας από την αναστολή της σύμβασης, όποτε δηλωθεί αυτή.

Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή θα ληφθεί υπόψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο που ίσχυε, μία ημέρα πριν το προσωρινό «λουκέτο», για τον υπολογισμό του Δώρου.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης, προβλέπει πως οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, ή πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2020, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή, το ποσό του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για παράδειγμα, μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή σύμβασης στις 14 Μαρτίου και παίρνει μισθό 1.000 ευρώ θα λάβει φέτος έως τις 30 Ιουνίου Δώρο 500 ευρώ. Τα 300 ευρώ από τον  εργοδότη (που θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου) και τα 200 ευρώ από το κράτος (που θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 14 Μαρτίου έως 30 Απριλίου). 

Άλλες διατάξεις

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει και μια σειρά διατάξεων που αφορούν μέτρα εργασιακού χαρακτήρα, όπως:

- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% στους επαγγελματίες που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

-  Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης παρέχεται προς τους ειδικευόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το υπουργείο Υγείας.

Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί μπορούν να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τη διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 4 μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους.

-  Ιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους μπορούν, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για διάστημα 4 μηνών, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη
υποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.