Ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 75 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 47 θέσεις στις ειδικότητες ΤΕ Τελωνειακών, ΤΕ Τελωνειακών – Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών, ΤΕ Τελωνειακών – Μηχανικών και ΤΕ Τελωνειακών – Πλοιάρχων και 28 θέσεις στις ειδικότητες ΔΕ Τελωνειακών και ΔΕ Τελωνειακών - Ναυκλήρων.

Τα καθήκοντα των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν ως εξής:

ΤΕ Τελωνειακών και ΔΕ Τελωνειακών: Εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μείωση της διαφθοράς, προστασία της δημόσιας υγείας.

ΤΕ Τελωνειακών – Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών: Μέριμνα για τον χειρισμό και την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και των ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών συστημάτων του πλοίου.

ΤΕ Τελωνειακών – Μηχανικών: Διασφάλιση και επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των μηχανών και εγκαταστάσεων.

ΤΕ Τελωνειακών – Πλοιάρχων: Μέριμνα για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβαινόντων σε αυτό, διακυβέρνηση του πλοίου, τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα.

ΔΕ Τελωνειακών - Ναυκλήρων: Μέριμνα για την καλή λειτουργία και την εξωτερική εμφάνιση του σκάφους, καθώς και την καθαριότητα και ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

Υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr.