Στην πρόσληψη 200 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, με 12μηνες συμβάσεις, θα προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Οι προσλήψεις θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, Στατιστικών ΠΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Λογιστικής ΤΕ, Νοσηλευτών ΤΕ, καθώς και Νομικών Πολιτικών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 10177, Αθήνα και να την απευθύνουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού με την ένδειξη για τη ΣΟΧ1/2019 (τηλ 210-6988582, 210-6988583).