Αν και η τελική μορφή ενός ασφαλιστηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος της ασφάλισης αλλά και η ασφαλιστική εταιρεία, σε κάθε σύμβαση μεταξύ του πελάτη-ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας εντοπίζονται πολλά κοινά στοιχεία που θα πρέπει ο κάθε λήπτης ασφάλισης να γνωρίζει. Διαβάστε τα πιο σημαντικά από αυτά:

Γενικοί και ειδικοί όροι 

Στο σύνολο των ασφαλιστηρίων, ανεξαρτήτως του είδους, εντοπίζουμε γενικούς και ειδικούς όρους, τους οποίους ο κάθε πελάτης θα πρέπει να αποδεχτεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ασφάλιση. Οι γενικοί όροι, όπως φαίνεται και από την ονομασία, είναι ανεξάρτητοι της ασφάλισης του κάθε πελάτη και κοινοί για όλους. Αντίθετα, οι ειδικοί όροι επισυνάπτονται στο κάθε ασφαλιστήριο ώστε να ταιριάζουν με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που αγοράζει ο πελάτης. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν πάντοτε των γενικών όρων.  

Ειδικές συμφωνίες 

Εκτός όμως των γενικών και ειδικών όρων ένα ασφαλιστήριο μπορεί να περιέχει και ειδικές συμφωνίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο και τον συγκεκριμένο πελάτη. Για παράδειγμα, μια επιπλέον απαλλαγή ή μια επιπλέον εξαίρεση ή μια επιπλέον κάλυψη. Οι ειδικές συμφωνίες υπερισχύουν πάντοτε των γενικών και των ειδικών όρων και πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά και ρητά στο συμβόλαιο. 

Έναρξη και λήξη των καλύψεων του συμβολαίου 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σημείο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ειδικά αν η έναρξη και η λήψη μια κάλυψης μπορεί να διαφέρει από μια άλλη στην ίδια ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει συχνά στην ασφάλιση υγείας. Για παράδειγμα, η έναρξη της νοσοκομειακής κάλυψης μπορεί να αναφέρεται στον πίνακα των καλύψεων, αλλά ορισμένες παθήσεις (που αναφέρονται στους γενικούς ή ειδικούς όρους) μπορεί να έχουν «περίοδο αναμονής» πολλών μηνών και η κάλυψή τους να αρχίζει π.χ. ένα ή δύο χρόνια αργότερα. Η λήξη ισχύος μπορεί να είναι η ίδια ημερομηνία για όλες τις καλύψεις ενός συμβολαίου, αλλά μπορεί η κάθε κάλυψη να έχει τη δική της ημερομηνία λήξης ή να προβλέπεται διαφορετικά στους γενικούς ή ειδικούς όρους.  

Ανανέωση του ασφαλιστηρίου 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε περίπτωση που το συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα από την ασφαλιστική εταιρεία για το επόμενο έτος ή απαιτείται γραπτή δήλωση του πελάτη ότι επιθυμεί την ανανέωση. Ο πελάτης θα πρέπει να αναζητήσει το σχετικό όρο στο συμβόλαιό του ή να ενημερωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ή τον πιστοποιημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου έχει ασφαλιστεί.