Στα 724,47 ευρώ διαμορφώνεται η μέση σύνταξη γήρατος για 2,7 εκατ. συνταξιούχους της χώρας, στα 172,38 η μέση επικουρική και στα 98,61 η μέση τιμή του μερίσματος. 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Τον Μάρτιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.426.436 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.772.590 ήταν κύριες, οι 1.247.455 επικουρικές και 406.391 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.263.756.686,53 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Το 29% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,4% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

πινακας

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 76.664.062,04 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 9.873.565,60 ευρώ για την πληρωμή 22.041 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.361.872,39 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε
1.272.961,59 ευρώ για την πληρωμή 2.265 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 5.777.958,71 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 950.604,57 ευρώ για την πληρωμή 2.267 προσωρινών συντάξεων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.719.846) και την Κεντρική Μακεδονία (735.203). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 303.232 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 255.352. Στον Πίνακα 7 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των συντάξεων ανά περιφέρεια και κατηγορία σύνταξης καθώς και τα ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ για το έτος 2013 (προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (21,2%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 19,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,2%.