Δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στην επικουρική ασφάλιση και στην εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν, δίνει το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο καθεστώς δίνει την ευκαιρία σε αγρότες, υγειονομικούς του πρ ΕΤΑΑ, ελεύθερους επαγγελματίες του πρ ΟΑΕΕ κ.ά να ενταχθούν στην επικουρική και στο εφάπαξ προαιρετικά,  εφόσον το επιθυμούν από 1/1/2021.

Όπως και στην κύρια ασφάλιση, οι μη μισθωτοί έχουν δύο μήνες περιθώριο για να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ. Αν δεν επιλέξουν θα υπαχθούν υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 41 που αντικαθιστά το άρθρο 76 του νόμου Κατρούγκαλου αναφέρει ξεκάθαρα πως από 1/1/2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται  προαιρετικά (έπειτα από αίτησή τους) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι αγρότες του πρώην ΟΓΑ, καθώς και όσοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην επικούρηση.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν προαιρετικά, θα παραμείνουν υποχρεωτικά στο σύστημα, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν. Όπως αναφέρεται, η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της, διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για τους μη μισθωτούς θεσπίζονται 3 κατηγορίες σταθερών ποσών στα πρότυπα της κύριας ασφάλισης (42 ευρώ, 51 ευρώ και 61 ευρώ). Από 1/6/2022 τα ποσά μεταβάλλονται ως εξής: 39 ευρώ, 47 ευρώ και 56 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 3 κατηγορίες. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Αίτηση για μεταβολή κατηγορίας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάταξη γίνεται από την 1η του επόμενου έτους και ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Από 1/1/2023 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται, όπως και στην κύρια σύνταξη.

Προαιρετικά και εφάπαξ

Με το άρθρο 41 εντάσσονται στον κλάδο εφάπαξ, έπειτα από αίτησή τους, προαιρετικά:

1. Οι μισθωτοί πρ. ΙΚΑ, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι πρ ΕΤΑΑ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες  πρ.ΟΑΕΕ  και οι αγρότες πρ. ΟΓΑ. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης

2. Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ , εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΠΔΥ. 

Οι υπόχρεοι μη μισθωτοί σε εισφορές εφάπαξ πρόνοιας θα καταβάλλουν σταθερά ποσά εισφορών από 26 έως 37 ευρώ το μήνα, με ελεύθερη επιλογή.

Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη. Αλλαγή κατηγορίας μπορεί να γίνει κάθε χρόνο.

Διευκρινίζεται πως όσοι κατέβαλαν καλόπιστα εισφορές στον Κλάδο Εφάπαξ του ΕΤΕΑΕΠ, ή σε πρώην Ταμεία ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δικαιούνται να συνεχίσουν την  ασφάλισή τους καταβάλλοντος οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ εντός έξι μηνών από τη διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους, ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους, ή τη δημοσίευση του νόμου.

Αν δεν επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους δικαιούνται να λάβουν αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλουν αίτημα διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο Ταμείο.