Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών να ανακοίνωσε την παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων φόρων και τελών καθώς και την καταβολή των βεβαιωμένων φόρων που έληγαν στις 30 Απριλίου, έως τη Δευτέρα 6 Μαΐου, ωστόσο οι φορολογούμενοι που δεν είχαν τακτοποιήσει εγκαίρως τις φορολογικές τους εκκρεμότητες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη.

Όσοι υπέβαλαν δηλώσεις και πλήρωσαν βεβαιωμένους φόρους ή τη δόση κάποιας ρύθμισης διαπίστωσαν με έκπληξη ότι τους είχε επιβληθεί προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.

Ως φυσικό επακόλουθο, οι διαμαρτυρίες φορολογουμένων και λογιστών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ήταν μαζικές. Η ΑΑΔΕ καθησυχάζοντας τους διαβεβαίωσε πως στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί οι προσαυξήσεις αυτές θα επιστραφούν στους φορολογουμένους μέσω συμψηφισμών με μελλοντικές οφειλές.

Να σημειωθεί πως ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών.

Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Ειδικά, στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης, καθώς και πράξεων εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους, χρήσεις, υποθέσεις ή φορολογικά έτη από την 1.1.2014 και μετά, αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο κατά περίπτωση φόρος.