Τηλεργασία με επιμίσθιο και αναστολή σύμβαση εργασίας συνδυαστικά με εκ περιτροπής εργασίας (προσωπικό ασφαλείας) προβλέπει η ΚΥΑ που αφορά τα «μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα», που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αναστολές των συμβάσεων, με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, θα έχουν διάρκεια 45 ημέρες ανά μισθωτό, με χρονικό σημείο έναρξης την περίοδο 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως:

  • το επίδομα των 800 ευρώ θα καλύπτει μια χρονική περίοδο 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ενάμιση μήνα και

  • η προστασία των μισθωτών απέναντι στις απολύσεις διαρκεί συνολικά 3 μήνες, 45 ημέρες αναστολή σύμβασης και 45 ημέρες μετά την αναστολή. 

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην επίμαχη ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αναστολής συμβάσεων, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής. 

Αυτό σημαίνει πως μετά την αναστολή πρέπει να επιστρέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με τους ίδιους όρους στις θέσεις εργασίας τους για τουλάχιστον 45 ημέρες. Από την προστασία ωστόσο εξαιρούνται όσοι :

  • παραιτούνται

  • αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

  • εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μετά την λήξη της αναστολής. 

Εκ περιτροπής εργασία

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα (η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται).

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Η ΚΥΑ προβλέπει φόρμουλα για να ενταχθούν στην έκτακτη επιδότηση των 800 ευρώ και οι συμβασιούχοι. Η φόρμουλα αφορά δυο κατηγορίες  μισθωτών ορισμένου χρόνου : 

  1. Μισθωτοί που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν προσωρινά με εντολή του κράτους

  2. Μισθωτοί σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν όπως προσδιορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ κύριο ή δευτερεύοντα.

Για την πρώτη κατηγορία προβλέπεται πως οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. 

Για την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή για εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ προβλέπεται πως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έχουν λήξει μέχρι 21 Μαρτίου μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. 

Αυτό σημαίνει πως ο εργοδότης που πλήττεται βάσει ΚΑΔ μπορεί να θέτει σε αναστολή εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και αυτοί να μπαίνουν στο σύστημα της έκτακτης επιδότησης των 800 ευρώ. Προυπόθεση είναι να μην έχουν λήξει οι συμβάσεις τους στις 21 Μαρτίου. Όταν ολοκληρωθεί το 45ήμερο διάστημα της αναστολής κι εφόσον έχει ξεπεραστεί η επέλαση του κορονοιού (δεν υπάρχει δηλαδή παράταση στα έκτακτα μέτρα) ο εργαζόμενος επιστρέφει για το υπόλοιπο της σύμβασης. 

Επιλέξιμες και άλλες επιχειρήσεις

Στα μέτρα μπαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει όχι μόνο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας αλλά και δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Αν ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του. Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image