Τα ενημερωτικά δελτία για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των νέων μετοχών της Alpha Bank και της Eurobank που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, κατά την 740/26.11.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

-    Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Alpha Bank για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που εκδόθηκαν  από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με i) καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και ii) κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με την έκδοση συνολικώς 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split), σύμφωνα με την από 14.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

-    Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Eurobank για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που εκδόθηκαν από την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας µε καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της, με την έκδοση συνολικώς  2.038.920.000 νέων, κοινών, ονομαστικών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split), σύμφωνα με την από 16 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.