Προσλήψεις στελεχών από την ιδιωτική αγορά (τα βιογραφικά πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18 Απριλίου 2021) θα κάνει η  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκηρύσσοντας τις ακόλουθες θέσεις:  

Στελέχη Διεύθυνσης Στρατηγικής (ΕΑΤ/ΣΔΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών ανάλυσης αγοράς
•    Θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση Power Bi, Data Analysis, Python, R, κλπ.
•    Γνώση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, κατάρτισης και υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων και δράσεων επιχειρησιακής ανάπτυξης
•    Γνώση πιστωτικού, χρηματοδοτικού κλάδου και πηγών/καναλιών χρηματοδότησης
•    Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού δανειοδοτικών, εγγυοδοτικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Στελέχη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΑΤ/ΣΔΕΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου πιστοποίησης στο τομέα της Ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου (CIA, CISA, ACCA)
•    Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ελεγκτικών μεθόδων
•    Γνώση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΕΑΤ/ΔΝΥ1/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία σε συμβουλευτική και δικαστική πρακτική επί ζητημάτων νομικής φύσεως που απορρέουν από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες
•    Εξειδίκευση σε δημόσιες συμβάσεις
•    Γνώση ρυθμιστικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον πιστωτικό και χρηματοδοτικό κλάδο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΕΑΤ/ΔΝΥ2/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία σε συμβουλευτική και δικαστική πρακτική επί ζητημάτων νομικής φύσεως που απορρέουν από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες
•    Εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά προγράμματα
•    Γνώση ρυθμιστικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον πιστωτικό και χρηματοδοτικό κλάδο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΕΑΤ/ΔΝΥ3/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία σε συμβουλευτική και δικαστική πρακτική επί ζητημάτων νομικής φύσεως που απορρέουν από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες
•    Εξειδίκευση σε δημόσιες εμπορικό /τραπεζικό δίκαιο
•    Γνώση ρυθμιστικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον πιστωτικό και χρηματοδοτικό κλάδο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Στελέχη Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΑΤ/ΣΔΚΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση κανονιστικού πλαισίου GDPR
•    Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου
•    Γνώση σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (ΕΑΤ/ΣΔΕΔΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση την επικοινωνία, διαφήμιση ή / και τις δημόσιες σχέσεις
•    Γνώση Digital Marketing και διαχείρισης Social Media
•    Εμπειρία στη διαχείριση περιεχομένου μέσω συστημάτων όπως WordPress, καθώς και εμπειρία σε διαμόρφωση προωθητικού υλικού και σε συγγραφή κειμένων
•    Εμπειρία σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων εταιρικής επικοινωνίας
•    Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού επικοινωνίας διαχείρισης κρίσεων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Στελέχη Τμήματος Παρακολούθησης Κινδύνων (ΕΑΤ/ΣΤΠΚ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση Data Analysis, SAP, IFRS
•    Εμπειρία σε μοντέλα μέτρησης / αξιολόγησης κινδύνων
•    Γνώση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Στελέχη Τμήματος Διαχείρισης Καταπτώσεων και Καταγγελιών (ΕΑΤ/ΣΤΔΚΚ/0321)       

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης
•    Θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση Data Analysis, SAP, IFRS
•    Εμπειρία σε διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτικών προϊόντων
•    Γνώση τραπεζικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών λειτουργίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Στελέχη Τμήματος Προϊόντων Καινοτομίας (ΕΑΤ/ΣΤΠΚ/0321)    

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό, διαχείριση και διάθεση προϊόντων / προγραμμάτων / υπηρεσιών καινοτομίας
•    Γνώση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office

Στελέχη Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας (ΕΑΤ/ΣΤΑΥΟΚ/0321) 

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Γνώση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία
•    Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 

Στελέχη Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΕΑΤ/ΣΤΜΤ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Γνώση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία
•    Γνώση του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας
•    Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 

Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου (ΕΑΤ/ΣΤΛ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
•    Γνώση λογιστικών και οικονομικών θεμάτων καθώς και διεθνών λογιστικών προτύπων
•    Γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
•    Γνώση πακέτων μηχανογραφημένης λογιστικής
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office


Στελέχη Τμήματος Προμηθειών (ΕΑΤ/ΣΤΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό, υλοποίηση και επισκόπηση διαγνωστικών διαδικασιών για προμήθειες και υπηρεσίες
•    Εξοικείωση με νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
•    Γνώση στη διαχείριση συμβάσεων προμήθειας και αξιολόγησης προμηθευτών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office
 

 Στελέχη Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου (ΕΑΤ/ΣΤΟΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό και επισκόπηση προϋπολογισμών
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση μεθοδολογιών παρακολούθησης και διαχείρισης εταιρικής
ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office


Στελέχη Τμήματος Υποδομών και Υποστήριξης Χρηστών (ΕΑΤ/ΣΤΥΥΧ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Γνώση Virtual Machines , HyperV, Dotnet, Τεχνολογίες firewall, Windows , Sisco switches, Δικτύων, SAP
•    Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνολογικών υποδομών
•    Ευρεία γνώση στον οργανωτικό σχεδιασμό υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
•    Συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της πληροφορικής, σε οργανωτικό επίπεδο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office


 
Στελέχη Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής και Έργων (ΕΑΤ/ΣΤΕΠΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Γνώση Virtual Machines , HyperV, Dotnet, Τεχνολογίες firewall, Windows , Sisco switches, Δικτύων, SAP
•    Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών και συστημάτων πληροφοριών
•    Εμπειρία στην διαχείριση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
•    Συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της πληροφορικής, σε επίπεδο εφαρμογών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 


Στελέχη Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΑΤ/ΣΤΑΠΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε επιστήμες τεχνολογίας
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό, υλοποίηση και επισκόπηση πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών
•    Εμπειρία στη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 


Στελέχη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΤ/ΣΤΔΑΔ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού ή άλλης διοικητικής επιστήμης
•    Εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, προσέλκυσης και αξιολόγησης προσωπικού
•    Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 


Στελέχη Τμήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (ΕΑΤ/ΣΤΔΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού ή άλλης διοικητικής επιστήμης
•    Εμπειρία στη διαχείριση και ασφάλεια εγκαταστάσεων και υποδομών
•    Γνώση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office 


Στελέχη Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΕΑΤ/ΣΤΜΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων
•    Γνώση κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εγγυοδοσία και την πιστοληπτική αξιολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων
•    Γνώση διαδικασιών λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
•    Γνώση ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και στη χρήση οικονομετρικών στατιστικών εφαρμογών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel


 Στελέχη Τμήματος Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΑΤ/ΣΤΜΜΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων
•    Γνώση κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εγγυοδοσία και την πιστοληπτική αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
•    Γνώση διαδικασιών λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
•    Γνώση ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και στη χρήση οικονομετρικών στατιστικών εφαρμογών
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel


 Στελέχη Τμήματος Εγγυήσεων (ΕΑΤ/ΣΤΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων
•    Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
•    Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων.
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel
 

Στελέχη Τμήματος Δανείων (ΕΑΤ/ΣΤΔ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων
•    Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
•    Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων.
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel 
 

Στελέχη Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Προϊόντων (ΕΑΤ/ΣΤΕΠΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση τραπεζικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών λειτουργίας
•    Γνώση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαδικασιών παραμετροποίησης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office
 

Στελέχη Τμήματος Υποστήριξης Προγραμμάτων και Προϊόντων (ΕΑΤ/ΣΤΥΠΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση SQL Server, Java, Data Analysis , Power BI, Python, R, Banking SW
•    Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office
 

Στελέχη Τμήματος Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων (ΕΑΤ/ΣΤΠΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης χρηματοδοτικών προϊόντων
•    Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
•    Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε θέματα που σχετίζονται με πιστωτικά / χρηματοδοτικά προϊόντα
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel
 

Στελέχη Τμήματος Μικροπιστώσεων (ΕΑΤ/ΣΤΜ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης χρηματοδοτικών προϊόντων
•    Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε θέματα που σχετίζονται με χρηματοδοτικά προϊόντα και μικροπιστώσεις
•    Εξοικείωση με διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης και διάθεσης μικροπιστώσεων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel


Στελέχη Τμήματος Συν-Επενδύσεων (ΕΑΤ/ΣΤΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:
•    Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
•    Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
•    Εμπειρία σε στρατηγικό σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων επιχειρησιακής ανάπτυξης σχετιζόμενες με επενδύσεις άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης
•    Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
•    Γνώση υλοποίησης και παρακολούθησης επενδύσεων
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
•    Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel
 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

•    Η προθεσμία υποβολής είναι έως και 18 Απριλίου 2021.
•    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης, καθώς και μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://recruitment.applymycv.gr/el/pfb/career
•    Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα καταχωρηθούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
•    Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα.