Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας έως του ποσού των 4,48 δισ. ευρώ ενέκρινε την Τρίτη η Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Ταυτόχρονα αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ στα 4,50 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 3,533 δισ. ευρώ σε 235,5 εκατ. ευρώ (reverse split).

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής αποφάσισε:

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1,20 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της τράπεζας και

- την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας από 0,30 ευρώ σε 4,50 ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές της τράπεζας προς μία νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας

- τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας, (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 4,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με συμψηφισμό ζημιών

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ' αρ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4.482.000.000 ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και διάθεση αυτών αφενός για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ή και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (εφόσον αυτό συμμετάσχει με μετρητά), αφετέρου για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος, από τα πρόσωπα που προβλέπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπως ισχύει, στην περίπτωση της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών επιλέξιμων υποχρεώσεων και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (εφόσον αυτό συμμετάσχει με εισφορά εις είδος).

- την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ' αρ. 36/02.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την έκδοση άμεσων, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως, αόριστης διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος ή με καταβολή μετρητών.

- την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κατά την ανάληψη των εκδιδόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και τη διάθεσή τους αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον, παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεως προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών, λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της παραπάνω υπ' αριθ. 2 Απόφασης.

- την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδ. β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και της παρ. 11 του αρ. 1 της υπ' αρ. 36/02.11.2015 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας.