Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank έως του ποσού των 2,038 δισ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που συνεδρίασε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 10.155.302.577 µετοχές επί 14.707.876.542 µετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,05% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 3.11.2015 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Τη µείωση του ανερχόµενου σε 4.412.362.962,60 ευρώ κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 4.368.239.333,10 ευρώ (µε αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας) µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας της κοινής ονοµαστικής µετοχής της Τράπεζας και µείωσης του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών της, µέσω συνένωσής τους µε αναλογία εκατό (100) παλαιές σε µία (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή (reverse split), και (ii) µείωσης της νέας ονοµαστικής αξίας της κοινής ονοµαστικής µετοχής (προερχόµενης από το reverse split) σε 0,30 ευρώ, µε σκοπό την απόσβεση ζηµιών εις νέον δια του σχηµατισµού ισόποσου αποθεµατικού προς συµψηφισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εκποίηση από την Τράπεζα των κοινών ονοµαστικών µετοχών της που σχηµατίζονται από την άθροιση κλασµατικών υπολοίπων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και µείωση, και στην απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους, καθώς και για τη διενέργεια κάθε σχετικής απαραίτητης ή πρόσφορης πράξης.

2. Α. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ’ εφαρµογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4340/2015 (µε αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας), για την άντληση κεφαλαίων µέχρι και 2.038.920.000 ευρώ, στο οποίο ποσό περιλαµβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό µε την καταβολή µετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων της, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του µοναδικού προνοµιούχου µετόχου της, δηλ. του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία.

Β. Η τιµή διάθεσης των Νέων Μετοχών να προσδιοριστεί µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και δεν θα µπορεί να είναι κατώτερη της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών της Τράπεζας µετά την ολοκλήρωση της ως άνω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 0,30 ευρώ ανά Νέα Μετοχή), ενώ θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 5(α) του Ν. 3864/2010.

Γ. Τη διάθεση των Νέων Μετοχών µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ως εξής: (α) σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν), σε έτερους «ειδικούς θεσµικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης, σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρµοστέων διατάξεων της νοµοθεσίας των Η.Π.Α. µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και (β) στα πρόσωπα που εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια καταλληλότητας και των οποίων οι τίτλοι θα έχουν εξαγοραστεί τελικώς σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise) που ανακοίνωσε η Τράπεζα στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Επίσης, ενέκρινε οι επενδυτές που θα έχουν συµµετάσχει στην Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές να δικαιούνται να ανακαλέσουν τις εντολές για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που το άθροισµα των κεφαλαίων τα οποία θα έχουν αντληθεί µέσω της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές και των προσόδων από την εξαγορά των τίτλων στους οποίους αφορά η Άσκηση ∆ιαχείρισης Παθητικού, οι οποίες (πρόσοδοι) θα διατεθούν για την κάλυψη Νέων Μετοχών, υπολείπεται συνολικά των 2.038.920.000 ευρώ.

∆. Το πλαίσιο για τη διάθεση και την κατανοµή τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως µέσω της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές ή/και της Άσκησης ∆ιαχείρισης Παθητικού, εφόσον και στην έκταση που εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6Α του Ν. 3864/2010 υποχρεωτικά µέτρα.

Ε. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

(α) για τον καθορισµό του τελικού ποσού των αντληθησοµένων µέσω της Αύξησης κεφαλαίων, του ποσού της ονοµαστικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εντός του ως άνω ορίου, της Τιµής ∆ιάθεσης, του αριθµού, των όρων και των κριτηρίων κατανοµής των Νέων Μετοχών, συµπεριλαµβανοµένης της κατά προτεραιότητα κατανοµής προς επενδυτές ή οµάδα επενδυτών µε τους οποίους η Τράπεζα έχει ή πρόκειται να συνάψει συµφωνία κάλυψης, επενδυτική ή παρόµοια συµφωνία και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας συµφωνίας, καθώς και για τον καθορισµό της προθεσµίας κάλυψης,

(β) για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, την προσαρµογή µε την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και, γενικά, για να πράξει κάθε τι για την ολοκλήρωση της Αύξησης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες κατά περίπτωση διατάξεις του Ν.3864/2010, του Κ.Ν. 2190/1920 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015.

ΣΤ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: (α) για την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι και 1.338 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010, τον Κ.Ν. 2190/1920 και την ΠΥΣ 36/02.11.2015, µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτίµησης των κοινών µετόχων και του προνοµιούχου µετόχου της Τράπεζας, και τη διάθεσή τους προς το ΤΧΣ µε την καταβολή µετρητών ή εισφορά σε είδος σε τιµή διάθεσης που καθορίζεται σύµφωνα µε την ΠΥΣ 36/02.11.2015, (β) για τον καθορισµό του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων µέσω της έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εντός του ανωτέρω ορίου και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις του Ν. 3864/2010, του K.N. 2190/1920, της ΠΥΣ 36/02.11.2015 και, συµπληρωµατικά, του Ν. 3156/2003, και (δ) γενικά να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται ή είναι αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.