Ενισχύθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών σε ετήσια βάση κατά 12,9% ή 672,3 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές το 1ο τρίμηνο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως αναφέρει η Eurobank στο οικονομικό της δελτίο, η προαναφερθείσα αύξηση προήλθε κατά 53,7% από τον κλάδο των μεταφορών (κυρίως θαλάσσιες μεταφορές) και ακολούθησαν με μικρότερη συνεισφορά οι κλάδοι των ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών με 30,6% και 15,6% αντίστοιχα. Για την ίδια χρονική περίοδο, οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,2% ή 212,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εισαγωγών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ανήλθε στα 1.542,8 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης των 459,8 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα, 1ον της ενίσχυσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου των μεταφορών κατά 326,7 εκατ. ευρώ, 2ον της αύξησης του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά 84,7 εκατ. ευρώ και 3ον της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών κατά 48,4 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την ίδια βάση δεδομένων, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 703,1 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019 (ή 643,1 εκατ. ευρώ βάσει των στοιχείων των εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ). Ως εκ τούτου, η αύξηση του ελλείμματος των αγαθών ήταν υψηλότερη από την ενίσχυση του πλεονάσματος των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την ετήσια πτώση των καθαρών εξαγωγών το 1ο τρίμηνο 2019. Τα τελικά στοιχεία για τη λογιστική συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μείον εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών) στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου τριμήνου 2019 αναμένεται να δημοσιευτούν στις 4 Ιουνίου 2019.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες μεταβολές, η Eurobank θεωρεί αρκετά πιθανό το σενάριο της επιβράδυνσης ή ακόμα και της αρνητικής συνεισφοράς των καθαρών εξαγωγών στον ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 1ο τρίμηνο 2019. Αυτό θα σημαίνει ότι η ετήσια αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση, δημόσια κατανάλωση και συνολική επένδυση).