Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα της Eurobank και ότι οι βελτιωμένες κεφαλαιακές της θέσεις θα της επιτρέψουν να μειώσει σημαντικά το απόθεμά της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τα επόμενα έτη.

Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τη συναλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της απόφασης αναδιάρθρωσης του 2015.

Η έγκριση χορηγήθηκε με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του ελέγχου των συγχωνεύσεων, η οποία δύναται να διεξαχθεί από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.