Σε υποβολή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet που δεν κατέχει προχώρησε η ελεγχόμενη από την United Group, «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L».

Να υπενθυμίσουμε ότι η United Group ελέγχει σήμερα το 56,89% των μετοχών της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, μετά την απόκτηση μετοχών της Forthnet που κατείχαν οι τράπεζες και άλλοι μέτοχοι (WIND, GO κ.α.). Ωστόσο τo ποσοστό αναμένεται να ανέλθει κοντά στο 84,60% μετά και την μετατροπή σε μετοχές των μετατρέψιμων ομολογιών που απέκτησε η United και την είσοδό τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανέρχεται στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή που δεν κατέχει, ήτοι 52.906.294 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 15,40%.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, υπερβαίνει:

  • κατά περίπου 0,2% την μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους τελευταίους έξι μήνες 
  • κατά περίπου 66,67% την ανώτατη τιμή στην οποία η United Group απέκτησε Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο όμιλος κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και
  • κατά 91,08% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε από τη Euroxx Χρηματιστηριακή. 

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αν η United Group κατέχει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) των λοιπών μετόχων με τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα. 

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σήμερα, 10.12.2020, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. (ο «Προτείνων») ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 για την υποβολή από αυτήν υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3461/2006.

Η παρούσα δημόσια πρόταση υποβάλλεται για την απόκτηση, σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή, όλων των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων σήμερα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 52.906.294 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 15,40% του σήμερα συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς και τυχόν πρόσθετων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των 298.165 υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο 298.165 πρόσθετων μετοχών, ήτοι, κατά το μέγιστο, 53.204.459 μετοχές.

Η από 10.12.2020 Ανακοίνωση Υποβολής Δημόσιας Πρότασης καθώς και η από 08.12.2020 Έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος, αναφορικά με την αποτίμηση των μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών, έχουν δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), τον ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.