Αύξηση ύψους 11,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το α' εξάμηνο του 2020 ο οποίος ανήλθε στα 33,0 εκ ευρώ., έναντι 29,7 εκ. ευρώ το 2019 σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία. 

Ωστόσο τα μεικτά και τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν πτώση. Συγκεκριμένα τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε  7,1 εκ. το α' εξάμηνο του 2020 έναντι  8,0 εκ. ευρώ το 2019, ενώ το EBITDA έκλεισε σε 3,0 εκ. ευρώ έναντι  3,2 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η υποχώρηση του περιθωρίου κέρδους προήλθε κατά βάση, σύμφωνα με την εταιρεία, από την αύξηση του κόστους λειτουργίας της Tεχνικής Διεύθυνσης, απόρροια τόσο των νέων προσλήψεων προσωπικού, όσο και της διεύρυνσης του τεχνολογικού αποτυπώματος της Space Hellas. Επιπλέον Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.062 χιλ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2020 έναντι 1.261 χιλ. ευρώ το 2019. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 640 χιλ. ευρώ έναντι 783 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το α' εξάμηνο του 2020, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε -10.275 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2019 που ήταν -6.329 χιλ. ευρώ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές 3.793 χιλ. ευρώ) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 31,7 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2020, έναντι 28,5 εκ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι 2,7 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2019. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το α' εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε  1,24 εκ. ευρώ έναντι 1,15 εκ. ευρώ το 2019, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε 950 χιλ. ευρώ έναντι 802 χιλ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του oμίλου, δήλωσε: «Η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την αναπτυξιακή πορεία της Space Hellas, που όπως αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2020 εξελίσσεται σταθερά, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως, ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του COVID-19 είναι ήδη σε εξέλιξη σε πολλά σημεία στον κόσμο και τα μηνύματα για μια πιθανή ανακοίνωση νέων μέτρων περιορισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης (lock down) είναι στην επικαιρότητα. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για τον χρόνο τερματισμού των έκτακτων μέτρων σε διεθνές επίπεδο, την επιστροφή στην κανονικότητα και κατ’επέκταση των συνθηκών της αγοράς για το 2ο εξάμηνο του έτους και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των μεγάλων έργων. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, η διοίκηση της Space Hellas εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια».