Μπροστά δείχνει το «κοντέρ» της ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η επιχείρηση όπως διαφαίνεται και από τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν χθες, βρίσκεται σε ανοδική πορεία.  Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε € 457,3 εκατ., απόδοση η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Γιώργο Στάσση, δείχνει ότι, η επιχείρηση μπορεί να υπερβεί τον στόχο που έχει τεθεί για το σύνολο του έτους με την λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στα  € 850 – 900 εκατ. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης της τιμής χονδρεμπορικής αγοράς και του φυσικού αερίου συνεχίστηκε, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά € 234 εκατ. λόγω των αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων.

Η ΔΕΗ όμως αφήνει πίσω της και την εποχή του λιγνίτη. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου κάλυψαν το 36,8% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο του 2020, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν 46,9%, μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.  

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 47,8% ή 2.743 GWh, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Ειδικά το β΄ τρίμηνο, η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ήταν ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 69,5% ή 1.726 GWh.

Έτσι, μειώθηκε και η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 σε € 171,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020 από € 251,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 12,3 εκατ. τόνους σε 7,4 εκατ. τόνους, η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 20,38/τόνο σε € 23,27/τόνο.

Παραγωγή, εισαγωγές και εμπορία ρεύματος

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 15,4% (ή 530 GWh) το α΄ εξάμηνο 2020, λόγω της μείωσης που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο 2020. Στο β΄ τρίμηνο, η παραγωγή από φυσικό αέριο κατέγραψε αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσο για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, η μείωση  διαμορφώθηκε σε 18,2% (ή 298 GWh) εξαιτίας των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν μειωμένες κατά 13,1% ή κατά 875 GWh.

Ωστόσο, μειωμένη κατά 7% ήταν και η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (26.450 GWh έναντι 28.446 GWh  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019). Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και την άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 10,5% λόγω και της συνεχιζόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων. Περιορισμός της ζήτησης καταγράφηκε κυρίως το β ΄τρίμηνο 2020, εξαιτίας του covid-19.  

Επίσης, καταγράφηκε συρρίκνωση του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας καθώς μειώθηκε σε 69,9% το α΄ εξάμηνο 2020 (από 77% το α΄ εξάμηνο 2019). Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 66,1% τον Ιούνιο του 2020 από 73,9% τον Ιούνιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 94,5% (από 97,8%) στην Υψηλή Τάση, 30,6% (από 48,9%) στη Μέση Τάση και 70,6% (από 78,4%) στη Χαμηλή Τάση.

Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε η  δαπάνη μισθοδοσίας  κατά € 45,1 εκατ. (διαμορφώθηκε σε € 374,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 από € 419,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019). Η μείωση οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.229 εργαζόμενους).

Διαβάστε επίσης: