Τις επενδύσεις των επιχειρήσεων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τον ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες στις αποφάσεις τους, θέτει στο μικροσκόπιό της έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η έκθεση βασίζεται στην ετήσια Έρευνα Επενδύσεων της ΕΤΕπ (EIBIS) που διενεργήθηκε σε 12.500 επιχειρήσεις κρατών-μελών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν ανά χώρα (σε ΕΕ και ΗΠΑ), κλάδο και μέγεθος των εταιρειών, με σκοπό να εντοπιστούν οι τομείς που τυχόν επιδέχονται βελτίωση.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι λιγότερες από τις μισές εταιρείες στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Όπου αυτό συνέβη, αφορά μόνο σε ένα μικρό μέρος του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων.

Μόνο το ένα τρίτο των κτηριακών εγκαταστάσεων πληροί τις βέλτιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν επίσης ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το ένα τρίτο των κτηριακών τους εγκαταστάσεων πληροί τις βέλτιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Η έκθεση διαπίστωσε, ακόμη, ότι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων γύρω από τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για την υιοθέτηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το 2019, μόνο το 40% των εταιρειών της ΕΕ έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στη Σλοβακία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση (61%). Ακολουθούν η Ισπανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία και η Σουηδία.

Μόνον αυτές οι επτά χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό στις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 47% των επιχειρήσεων έχουν επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση. Αντιθέτως, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος.

Σε ό,τι αφορά το μερίδιό τους στις συνολικές επενδύσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δαπάνησαν μόνο το 10%, ενώ το ποσοστό για τις αμερικανικές εταιρείες ανέρχεται στο 12%.

Τα ευρήματα για την Ελλάδα

* ‪Το 1/3 των εταιρειών που επενδύουν στην Ελλάδα, επενδύουν και στην ενεργειακή απόδοση (26% του συνόλου των επιχειρήσεων).

* ‪Οι εταιρείες στην Ελλάδα διαθέτουν σχεδόν το 1/10 των συνολικών επενδύσεών τους σε βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, ποσοστό μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το ποσοστό είναι υψηλότερο σε ενεργοβόρους τομείς, όπως οι υποδομές.

*  Οι εταιρείες στην Ελλάδα ανέφεραν ότι σχεδόν το 60% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων ακολουθεί υψηλές ή βέλτιστες προδιαγραφές απόδοσης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό των εταιρειών της ΕΕ και των ΗΠΑ (2/5 και 1/3, αντίστοιχα).