Το …αυτί του ΑΔΜΗΕ ( Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) τραβάει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τις μεγάλες καθυστερήσεις  στο χρονοδιάγραμμα του target model, δηλαδή του Μοντέλου Στόχου που αποτελεί το προωθούμενο –πανευρωπαϊκά- μοντέλο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ρυθμιστής της αγοράς εγκαλεί τον Διαχειριστή της υψηλής τάσης διότι δεν έχει τηρήσει τα καθορισμένα από τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) χρονοδιαγράμματα και γι΄ αυτό τον καλεί σε  ακρόαση.

Να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει την ευθύνη σχεδιασμού και λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης, μια από τις τέσσερις αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (για τις υπόλοιπες τρεις, δηλαδή τη χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά, την ευθύνη έχει το Χρηματιστήριο Ενέργειας).

Όπως είναι γνωστό, το δεσμευτικό  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του – καθώς και οι επιπτώσεις για όσους θέτουν τροχοπέδη στην τήρησή του - είχε καθοριστεί από το ΥΠΕΝ με την ΥΑ, ήδη από τις αρχές του έτους.  

Στο πλαίσιο αυτό, ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ως Φορέα Εκκαθάρισης, και των Συμμετεχόντων των Αγορών, είχε οριστεί η 10η Απριλίου 2020.

Ειδικότερα, στην ΥΑ είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας

όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ  και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ)  ως Φορέα Εκκαθάρισης  και των Συμμετεχόντων των Αγορών, η 10η Απριλίου 2020. Για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης μεταξύ των ΑΔΜΗΕ Α.Ε., του Φορέα Εκκαθάρισης και των Συμμετεχόντων, είχε τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία η 15η  Μαΐου 2020. Επιπροσθέτως, στην ΥΑ προβλεπόταν η υποβολή στο ΥΠΕΝ και η γνωστοποίηση στους Συμμετέχοντες το αργότερο ως και την 28η  Φεβρουαρίου 2020 και έως την 20η  Απριλίου 2020, αντίστοιχα, λεπτομερών προγραμμάτων δοκιμών.

Για τη διαπίστωση της έναρξης δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας, οι  φορείς οφείλουν να υποβάλλουν σε ΥΠΕΝ και ΡΑΕ σχετική αναφορά - δήλωση τεχνικής ετοιμότητας που θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης των δοκιμών μέχρι και την 10 Απριλίου 2020.

Εξηγήσεις ζητά η ΡΑΕ

Την αρμοδιότητα παρακολούθησης της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και επιβολής κυρώσεων έχει η ΡΑΕ. Όμως, κατά την παρακολούθηση αυτή διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται στην επιστολή της «η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της 10ης Απριλίου για την υποβολή της ανωτέρω αναφοράς-δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας, και η επακόλουθη μη έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών». Έτσι, η ΡΑΕ ζητά από τον ΑΔΜΗΕ εξηγήσεις για τις αιτίες της καθυστέρησης.

Από την πλευρά του, ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τις αναφορές του προς το  ΥΠΕΝ κάνει λόγο για ακυρώσεις προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων των συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης για λόγους ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορoνοϊού.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΡΑΕ στην επιστολή της, παρά το γεγονός ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα άρχισε να διαφαίνεται το ενδεχόμενο καθυστέρησης παράδοσης των βασικών πλατφορμών της Αγοράς Εξισορρόπησης από τον ανάδοχο, η Αρχή δεν έλαβε από την ΑΔΜΗΕ σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο να αναφέρει τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει η εταιρεία για να διασφαλίσει ότι το έργο θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Γι΄ αυτό η Αρχή ζητά τα εξής;  

-από όλους τους φορείς να υποβάλλουν τεκμηριωμένες απόψεις του με σαφή αιτιολόγηση για τους λόγους για την παράλειψη υποβολής της αναφοράς τεχνικής ετοιμότητας έως και την 10η Απριλίου 2020 και η οποία επάγεται τη μη έναρξη των δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών

- ο ΑΔΜΗΕ  καλείται να υποβάλει αναλυτικό ιστορικό επικοινωνίας με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και παράθεση των ενεργειών που έκανε προς την κατεύθυνση της έγκαιρης περαίωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί η έναρξη των δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των Συστημάτων των Αγορών και κατ΄επέκταση η έναρξη λειτουργίας όλων των Αγορών (Go-Live).

ΡΑΕ: Δεν είναι ανεκτή η συνεχόμενη μετατόπιση προθεσμιών

Επίσης, η ΡΑΕ καλεί όλους τους φορείς να υποβάλουν από κοινού επικαιροποιημένο, αυστηρό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης που θα συνοδεύεται από

επεξηγηματικό κείμενο, στο οποίο θα γίνεται ρητή αναφορά στο συντομότερο δυνατό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση και παράδοση των πλατφορμών (όσον αφορά στον ΑΔΜΗΕ), στις ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στις Αγορές, οι οποίες δεν επηρεάζονται από την καθυστέρηση αυτή και μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης της πλατφόρμας του ΑΔΜΗΕ, καθώς και στην επίδραση της παρέκκλισης από το αρχικό χρονοδιάγραμμα στην έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς σε λειτουργία σύζευξης.

Επιπλέον, όλοι οι φορείς καλούνται να υποβάλουν από κοινού λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των Συστημάτων των Αγορών.

Επισημαίνεται τέλος από τη ΡΑΕ ότι δεν είναι ανεκτή η συνεχόμενη και αναιτιολόγητη μετατόπιση των προθεσμιών για την εκκίνηση του νέου μοντέλου λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την υλοποίηση θεμελιωδών ενεργειακών στόχων της Χώρας.