Ακόμη πιο ανταγωνιστικές καθίστανται οι ΑΠΕ σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας Lazard. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η μελέτη,  κατά το τελευταίο έτος το κόστος των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, καθώς υποχώρησε κατά 4% και 7% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται, οι περιφερειακές διαφορές στη διαθεσιμότητα των πόρων και στο κόστος των καυσίμων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφορά στο LCOE ορισμένων τεχνολογιών, αν και ορισμένες από αυτές τις διακυμάνσεις μπορούν να μετριαστούν με προσαρμογές στην κεφαλαιακή διάρθρωση ενός έργου, αντανακλώντας τη διαθεσιμότητα και το κόστος του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων. Αν ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις, το μέσο κόστος των αιολικών είναι 28 δολάρια και των φωτοβολταϊκών πάρκων 36 δολάρια, έναντι 34 στην περίπτωση του άνθρακα και 29 στην πυρηνική ενέργεια.

Όπως επισημαίνεται, για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, απαιτούνται υποδομές αποθήκευσης.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι το κόστος αποθήκευσης, ιδίως για την τεχνολογία ιόντων λιθίου, συνέχισαν να μειώνονται ταχύτερα από ότι για τις εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης.