Με ανακοίνωση της η Creta Farms κάνει γνωστό πως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού «η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)» μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» σε τμήμα του ενεργητικού και παθητικού της Creta FarmΚΡΕΤΑ 0,00% συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιmpala του Δημήτρη Βιντζηλαίου ήταν το επενδυτικό σχήμα που επικράτησε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διενήργησε η EΥ για λογαριασμό των πιστωτριών τραπεζών, με στόχο την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάμβανε την τύχη της Creta Farms κι ενώ για πολλούς μήνες βρισκόταν σε εξέλιξη ένα σήριαλ για τη διάσωση της εταιρείας.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ομόφωνα εγκρίνει την από 25.02.2020 (αριθ. Πρωτ. 1618) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας «ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)» μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IMPALA HELLAS BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» σε α) τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού της Αποκτώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» β) συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΣ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», μέσω απόκτησης από την αποκτώμενη της συμμετοχής της στην ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜΑ Α.Ε., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 21η Απριλίου 2020 και έλαβε τον αριθμό 710/2020.»