Αυξημένες πωλήσεις στα 137 εκατ. ευρώ από 128 εκατ. ευρώ (+7,2%) παρουσίασε η Πλαίσιο Computers, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ παράλληλα εμφάνισε βελτίωση του μικτού κέρδους (+2,7%, στα 28,3 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

- Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 44,4%.

- Οριακή υποχώρηση του EBITDA, στα 2,7 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ.

- Σημαντική μεγέθυνση κατά 37,3% των κερδών πριν τους φόρους στα 1,3 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα 0,8 εκατ. ευρώ.

- Υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα επίπεδα των 39 εκατ. ευρώ, θετική καθαρή ρευστότητα στα 22,9 εκατ. ευρώ και διανομή μερίσματος, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, στους μετόχους.

- Συρρίκνωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά πλέον των 10 εκατ. ευρώ και μείωση του ποσοστού ξένων κεφαλαίων προς σύνολο του παθητικού κατά 280 μ.β. (στο 38,9% από 41,7%).

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με διατήρηση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο άνω των 90 εκατ. ευρώ.