Σημαντική αύξηση των κερδών της πέτυχε στο εννεάμηνο του 2015 η ΑΤΕ Ασφαλιστική. 

Ειδικότερα η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους 17,9 εκ. ευρώ, έναντι κερδών μετά από φόρους, ύψους 12 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας (καθαρά ασφάλιστρα πλέον δικαιώματα συμβολαίων) για το εννεάμηνο του 2015, διαμορφώθηκε στο ύψος των 95,4 εκατ. ευρώ, έναντι 103,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η μείωση των ασφαλίστρων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο ασφάλισης οχημάτων όπου η μείωση ανήλθε σε 19% περίπου και οφείλεται στον πρωτοφανή ανταγωνισμό και την προσπάθεια μέρους της αγοράς για ανακατανομή μεριδίων. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική αγορά στον κλάδο αυτοκινήτων κατά την ίδια περίοδο, εξακολουθεί να κινείται πτωτικά (-15%).

Στους λοιπούς κλάδους ζημιών σημειώνεται αύξηση 5% περίπου ενώ στον κλάδο ζωής και υγείας, που αποτελεί το 30% των συνολικών ασφαλίστρων της εταιρίας, το ύψος του χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να παραμένει αμετάβλητο.

Αντίστοιχα, το σύνολο των αποζημιώσεων για την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε σε 56,1 εκ. ευρώ έναντι 66 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης, κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 9,1 % σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα σημείωσε αύξηση κατά 10% περίπου.

Η συνέχιση της στρατηγικής λειτουργικής κερδοφορίας και κατά το 9μηνο του 2015, συνέβαλε στην αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας η οποία διαμορφώνεται στο ύψος των 107 εκ ευρώ περίπου από 89 εκ ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τους κανόνες φερεγγυότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται πριν το τέλος του έτους η προετοιμασία για την πλήρη και έγκαιρη εναρμόνιση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency ΙΙ, από την 1.1.2016.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση έργων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των συνεργατών, με έμφαση στην αυτοματοποίηση των εργασιών, καθώς και η εισαγωγή καινοτόμων ανταγωνιστικών προγραμμάτων που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ασφαλιστική ανάγκη και προάγουν τη δημιουργία ποιοτικών χαρτοφυλακίων.