Υπερταμείο: Πώς ο ΔΑΑ «απογείωσε» τα μερίσματα στα 115 εκατ. ευρώ – Τα περιφερειακά αεροδρόμια, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ, η ΔΕΗ και τα άλλα assets

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Υπερταμείο: Πώς ο ΔΑΑ «απογείωσε» τα μερίσματα στα 115 εκατ. ευρώ – Τα περιφερειακά αεροδρόμια, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ, η ΔΕΗ και τα άλλα assets
Το Υπερταμείο, μέσω ΔΑΑ, πέτυχε τις υψηλότερες από ποτέ επιδόσεις από άποψη εσόδων από μερίσματα φτάνοντας τα 115,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του 2023, έναντι 4,95 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο 2022. Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 112,1 εκατ. Τι συμβαίνει με τις ΔΕΚΟ και τα περιουσιακά στοιχεία.

Το Υπερταμείο πέτυχε τις υψηλότερες από ποτέ επιδόσεις από άποψη εσόδων από μερίσματα φτάνοντας τα 115,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του 2023, έναντι 4,95 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο 2022. Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 112,1 εκατ. (από 1,08 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2022) και αποτελούν τα υψηλότερα ιστορικά από την ίδρυση του fund, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση β’ τριμήνου του έτους της ΕΕΣΥΠ, υπό τον Γρ. Δ. Δημητριάδη.

Ο ΔΑΑ «απογείωσε» τα μερίσματα

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου (και Α’ εξαμήνου) του 2023 εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, κυρίως λόγω της αναγνώρισης εσόδου από μερίσματα από τη συγγενή εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε..

Ειδικότερα, εντός της περιόδου αναφοράς, σε συνέχεια της διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) κατά την οποία αποφασίστηκε η διανομή σημαντικού ποσού μερίσματος, η Εταιρεία προχώρησε στην αναγνώριση του αναλογούντος σε αυτή μερίσματος συνολικού ποσού 112,5 εκατ. (30.06.2022: 0 ευρώ) ενώ λόγω ετεροχρονισμού κατά την προηγούμενη χρήση 2022 αναγνωρίσθηκε στο Γ’ τρίμηνο 2022 μέρισμα από ΔΑΑ ύψους 50,25 εκατ. ευρώ.

ΔΑΑ: Έτοιμο προς «απογείωση» στο ΧΑ, τι αναφέρουν οι σχετικές τροπολογίες – Οι συμβάσεις και το matching right των μετόχων

Λόγω χρονικής μετατόπισης δεν αναγνωρίστηκαν έσοδα από μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου καθώς δεν έλαβε χώρα εντός περιόδου η Τακτική Γενική Συνέλευσή τους κατά την οποία αποφασίζεται τυχόν διανομή μερίσματος. Στη συγκριτική περίοδο καταγράφηκαν έσοδα από δυο θυγατρικές (ΟΚΑΑ & ΚΑΘ), από τις οποίες μάλιστα αναμένεται έσοδο στο αμέσως επόμενο τρίμηνο. Από την εταιρεία ΟΤΕ (δικαίωμα είσπραξης μερίσματος) η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδο ελαφρώς αυξημένο (~ 87χιλ. ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Αναφορικά με τις συμμετοχές της ΕΕΣΥΠ στις εταιρείες ύδρευσης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με το άρθρο 64 του νόμου 5045/29/7/2023 προβλέφθηκε ότι το σύνολο των μετοχών κυριότητας της ΕΕΣΥΠ στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη μεταβίβαση τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ασκούνται από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε στις 03/08/2023.

Τα λειτουργικά έξοδα

Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, τα κόστη μισθοδοσίας σημείωσαν ελαφριά αύξηση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Οι αμοιβές συμβούλων και συνεργατών σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 640 χιλ. ευρώ στην εξαμηνιαία περίοδο ως αποτέλεσμα της εκκίνησης σημαντικών συμβουλευτικών έργων σχετιζόμενων με τις θυγατρικές του Υπερταμείου, όπως είναι η αποτίμηση της Ακίνητης Περιουσίας, ο μετασχηματισμός θυγατρικής και η συμβουλευτική υποστήριξη των Διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών μας, αλλά και δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας για το 2022-2024, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη λήψη υποστήριξης κατά την ανάπτυξη του μελλοντικού επιχειρηματικού της μοντέλου, και τον οδικό χάρτη υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της.

Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μικρή αύξηση κατά σχεδόν 106 χιλ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας της Εταιρείας σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της αλλά και της ενεργούς της συμμετοχής της ή διεξαγωγής συνεδρίων.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας

Υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με τη συγκρίσιμη εξαμηνιαία περίοδο σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το συγκρίσιμο εξάμηνο κατά €1,4 εκατ. περίπου λόγω αυξημένων προσόδων διαθεσίμων καθώς στην τρέχουσα περίοδο τόσο ο μέσος όρος του ύψους των διαθεσίμων όσο και τα επιτόκια ήταν αυξημένα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 112,1 εκατ. και αποτελούν τα υψηλότερα ιστορικά από την ίδρυση της ΕΕΣΥΠ, πλέον Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 3,9 εκατ. ευρώ (βραχυπρόθεσμες 3,6 εκατ.), τα ίδια κεφάλαια σε περίπου 460 εκατ. ευρώ, οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες σε σχεδόν 52 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 189,34 εκατ. ευρώ (από 91,9 εκατ.).

Η καθαρή μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων κατά το Α’ εξάμηνο 2023 οφείλεται κυρίως:

  • Στην είσπραξη της πρώτης δόσης μερίσματος ύψους €56,25 εκατ. από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
  • Στην απόδοση μερίσματος προς το Ελλ. Δημόσιο ύψους €22,91 εκατ. από τα κέρδη της χρήσης 2021
  • Στην καταβολή ποσού €3 εκατ. για την εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής 24,81% των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.»
  • Στην καταβολή ποσού €1,9 εκατ. στη θυγατρική εταιρεία ΑΕΔΙΚ Α.Ε. για την χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών, λόγω της αναστολής λειτουργίας της Διώρυγας.

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αυξήθηκαν λόγω της εκταμίευσης στο Α’ εξάμηνο 2023 ποσού ύψους € 1,9 εκατ. βάση υπογραφείσας δανειακής σύμβασης με τη θυγατρική ΑΕΔΙΚ Α.Ε. για την χρηματοδότηση των λειτουργικών της δαπανών, λόγω της αναστολής λειτουργίας της Διώρυγας στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασής της.

Οι εξελίξεις

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα μόλις Υπερταμείο εξαγόρασε το ποσοστό της «Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ Α.Ε. (έναντι € 3 εκατ. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,81%) στις Ελληνικές Αλυκές και πλέον κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το Υπερταμείο διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, σε ένα growth story ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.

ΔΕΗ: Η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη προσπάθεια για την ανάδειξη της σε μια από τις πλέον σημαίνουσες εταιρείες των Βαλκανίων με 9 εκατομμύρια πελάτες, 10 GW «πράσινων» έργων και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη. Η είσοδος στην αγορά της Ρουμανίας (με Enel S.p.A) θα συνεισφέρει στη ΔΕΗ ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιουσιακών στοιχείων διανομής και προμήθειας. Συγκεκριμένα, θα προστεθούν 3,2 εκατομμύρια πελάτες καθώς και 130.000 Km δικτύων και 5 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από έναν συνδυασμό νέου χρέους και μετρητών. Το νέο χρέος υπολογίζεται στα 800 εκατ. ευρώ.

ΕΤΑΔ: Επίσης, ολοκλήρωσε την καταγραφή και την αποτίμηση δείγματος πεντακοσίων (500+500) περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), σε συνεργασία κοινή ομάδα που αποτελείται από στελέχη του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ. Το 1ο έργο-πιλότος των 500 ακινήτων ολοκληρώθηκε και ήδη αποτελεί «οδηγό» για τη χάραξη στρατηγικής των επόμενων κινήσεων στην αξιοποίηση ακινήτων. Με βάση τα ευρήματα από το έργο πιλότος θα ακολουθήσει ένα πολύ πιο φιλόδοξο έργο που θα περιλαμβάνει περίπου 36.000 ακίνητα από το χαρτοφυλακίου της. Ουσιαστικά η ΕΤΑΔ θα αποκτήσει μια νέα οπτική για το περιεχόμενο του εμπορικά εκμεταλλεύσιμου χαρτοφυλακίου της, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο της χώρας, γεγονός που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στις κατάλληλες κινήσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του.

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Οι διαδικασίες αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας ξεκίνησαν από το Υπερταμείο εντός του έτους 2021 και είναι σε εξέλιξη. Αφετηρία στη διαδικασία αξιοποίησης αποτελεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Υπερταμείου στις 17/7/2023 εγκρίθηκε η συμμετοχή και των 4 υποψηφίων στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Η έναρξη της επόμενης (Β) φάσης του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αναμένονταν για αυτό το διάστημα. Στον διαγωνισμό είχαν δηλώσει ενδιαφέρον οι Aktor – Egis – Aeroports de la cote d’Azur, Fraport – Delta – Pileas, Gek Terna – GMR, Mytilinaios – Corporation America Airports (CAA). Αναφορικά με την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, το Υπερταμείο – κατόπιν διαγωνισμού- επέλεξε μειοδότη το σχήμα EUROBANK (Οικονομικός Σύμβουλος) – ΔΟΞΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Τεχνικός/Κυριακός Σύμβουλος) – YLP & DVLAW (Νομικός Σύμβουλος. Η υπογραφή της σύμβασης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναμένονταν να λάβει χώρα το Γ’ τρίμηνο 2023.

ΤΑΙΠΕΔ: Κατά το Β’ τρίμηνο του 2023, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την παραλαβή δεσμευτικών προσφορών με την τελική κατακύρωση των διαγωνισμών του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, την υπο-παραχώρηση του τουριστικού λιμένα Κέρκυρας, και την πώληση των ακινήτων στην Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής και Ανδρίτσαινα Ηλείας. Μετά το πέρας του τριμήνου παρελήφθησαν δεσμευτικές προσφορές για τους διαγωνισμούς της Αττικής Οδού και του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Επιπλέον, το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την συμμετοχή 6 επενδυτικών σχημάτων στην Β’ Φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αργοστολίου.

Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF): Εντός Β’ τριμήνου 2023 η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) προχωρά στην ωρίμανση των έργων, τα οποία της έχουν ανατεθεί. Ειδικότερα τον Μάιο του 2023 ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του έτους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, υλοποιεί συνολικά 28 διαγωνισμούς με προϋπολογισμό 144,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αναβάθμιση των υποδομών σε 28 Νοσοκομεία, 57 Κέντρα Υγείας και τρία (3) Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) σε ολόκληρη την Επικράτεια.

ΓΑΙΑΟΣΕ: Ως προς τα θέματα ανάπτυξης της Ακίνητης Περιουσίας, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέθεσε, σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, τον Ιούλιο 2023 την εκπόνηση προμελέτης βιωσιμότητας για την αξιολόγηση σεναρίων βέλτιστης αξιοποίησης τεσσάρων ακινήτων σιδηροδρομικών σταθμών. Συγκεκριμένα οι μελέτες αφορούν τους (α) Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, (β) Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά, (γ) Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης και (δ) Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα.

ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα της Κορίνθου): Η δεύτερη φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών ολοκληρώθηκε και το κανάλι τέθηκε σε λειτουργία στις 01/06/23. Η τρίτη φάση αποκατάστασης των πρανών θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2024.

Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ): Ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του εταιρείες, εντός του δεύτερου τριμήνου 2023, συνέχισαν την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, στα οποία περιλαμβάνονται η αξιοποίηση του συνόλου του πρόσθετου στόλου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και επέκτασης της σύμβασης με ΚΤΕΛ. Σημαντικές εξελίξεις για τις Συγκοινωνίες Αθηνών από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο περιλαμβάνουν, την αύξηση του συγκοινωνιακού έργου της ΣΤΑΣΥ (Μετρό και Τραμ) κατά 2,9% και των ΚΤΕΛ κατά 1,4%, με συγκράτηση όμως για το σύνολο των οδικών μέσων κατά 4,3% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2022. Αντίστοιχα, έως και τον Ιούλιο του 2023, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, έχει αυξηθεί σημαντικά η επιβατική κίνηση κατά 15,6%, όπως καταγράφεται από τις επικυρώσεις κομίστρων, καθώς και οι έλεγχοι εισιτηρίων στην ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ κατά 21% και 130% αντίστοιχα. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που περιλαμβάνουν: α) την πλήρη ανακαίνιση 14 συρμών της Γραμμής 1 και, β) την παροχή σήματος κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων στους επιβάτες, τόσο στους σταθμούς όσο και στις σήραγγες του Μετρό, με την πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε 5 σταθμούς της Γραμμής 2 να αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2023.

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Σε συνέχεια του νέου, ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε το 2022 για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Πάρκων (Νόμος 4982/2022) και της ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης με ~38 εκατ. ευρώ για την Δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο Q1 2023 η ΕΤΒΑ ενέκρινε ένα Επενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη διετία 2024-2025, από το οποίο και αναμένεται να ωφεληθούν τα 14 μεγαλύτερα Βιομηχανικά Πάρκα της χώρας. Το πλάνο προβλέπει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών των πάρκων, με στόχο τη σταδιακή μετατροπή τους σε καινοτόμους, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά βιώσιμους υποδοχείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στις επενδύσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποδομών σε έκταση 1.000 στρεμμάτων, δημιουργώντας ένα αξιόλογο απόθεμα γης για μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη και επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αναμονή των θετικών αξιολογήσεων των προτάσεων η ΕΤΒΑ θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των υποδομών της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακίνητα: Συνεχίζεται η άνοδος τιμών – Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, το κέντρο, ο Πειραιάς και ο «χάρτης» σε πωλήσεις, ενοίκια

ΕΤΑΔ: Παραχώρηση της χρήσης του Φρουρίου Ιτζεδίν στο Δήμο Χανίων

Υπερταμείο: Πώς και γιατί εξελίσσεται σε δημόσιο επενδυτικό fund – Οι συνεργασίες, η διεθνής τάση, το «προσκλητήριο», το «ρεύμα» εσόδων

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider