ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, κερδοφορίας στο 9μηνο - Τι αναμένει για δ' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, κερδοφορίας στο 9μηνο - Τι αναμένει για δ' τρίμηνο
Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της προ φόρων κερδοφορίας κατέγραψε για το εννεάμηνο του 2022 η ΕΛΙΝΟΙΛ σε ενοποιημένο επίπεδο. 

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της προ φόρων κερδοφορίας κατέγραψε για το εννεάμηνο του 2022 η ΕΛΙΝΟΙΛ σε ενοποιημένο επίπεδο.

Κύκλος εργασιών

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε σε 2,801 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με 1,084 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 159%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των σημαντικά αυξημένων πωλήσεων του τομέα του Διεθνούς Εμπορίου.

Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης) την περίοδο 01/01- 30/09/2022 ανήλθαν σε 288 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 281 χιλ. μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης παρουσίασαν αύξηση κατά 2%, ενώ οι πωλήσεις του μαζούτ- ασφάλτου κινήθηκαν στο -11%. Στο Διεθνές Εμπόριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.132 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με 1.346 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 58%. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Διεθνούς Εμπορίου υπερκάλυψε, τόσο τις απώλειες που δημιουργήθηκαν από την μείωση των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς, όσο και από τις σημαντικές ζημιές από την διαχείριση των αποθεμάτων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών στο γ΄ τρίμηνο, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα της αυξημένης κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΛ στο γ΄ τρίμηνο του 2022.

Μικτό κέρδος, λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), κέρδη προ φόρων

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε το εννεάμηνο του 2022 σε € 45,875 εκατ. έναντι € 35,027 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο των αυξημένων πωλήσεων όσο και των βελτιωμένων περιθωρίων του τομέα Διεθνούς Εμπορίου, ενώ θετικά έχουν συνεισφέρει στο μικτό κέρδος τα αποθέματα καυσίμων λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων της τιμής του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε 23.231 εκατ. σε σχέση με 12.340 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά +88% ως αποτέλεσμα της αύξησης του μικτού κέρδους κατά τα ανωτέρω, αλλά και της θετικής συνεισφοράς στα αποτελέσματα του Διεθνούς Εμπορίου συναλλαγματικών διαφορών από την ισοτιμία €/$. Η πολύ μεγάλη αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε 8 εκ ευρώ, από 3.8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα 01/01-30/09/2022 ανήλθε σε κέρδος € 11.131 χιλ., σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με κέρδος € 4.767 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Μεγέθη ισολογισμού Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2022 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Παρά την πολύ καλή πορεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη σημαντική τουριστική ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και η ύφεση από τις έντονες πιέσεις του πληθωρισμού έχουν συμβάλει στη μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας στην εσωτερική αγορά καυσίμων σε όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου. Αντίθετα, η πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των βενζινών οδήγησε στην υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης, παρά τη μικρή αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Παράλληλα, η σημαντική συμβολή των εσόδων από τα αποθέματα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών στα καύσιμα κίνησης, δεν συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο όπου η πτώση των διεθνών τιμών οδήγησε σε σημαντικές ζημιές από τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε:

«Με ισχυρή παρουσία στο διεθνές εμπόριο, ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες στην Ελλάδα που συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία, καθώς και με τη συνεχιζόμενη θετική συμβολή των στερεών καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ σημειώνει αύξηση της κερδοφορίας της κατά το εννεάμηνο του 2022. Εν μέσω διαρκών πιέσεων στην εγχώρια αγορά καυσίμων, που οφείλεται στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και στην παράταση του πλαφόν που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας της εσωτερικής αγοράς, η εταιρία υπερκάλυψε τη μείωση των εσόδων της μέσω της ανάπτυξής της σε νέες διεθνείς αγορές αξιοποιώντας τα υψηλά περιθώρια που υπάρχουν στις αγορές αυτές.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί θετικές τις προοπτικές για την πορεία ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, ενώ ως θετική εξέλιξη εμφανίζεται, επίσης, η διαφαινόμενη αύξηση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθούν η Πολιτεία και τα διυλιστήρια.

Σε κάθε περίπτωση, η πίεση στις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης της εσωτερικής αγοράς θα συνεχισθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ η μεγάλη μεταβλητότητα στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, που επηρεάζει την ανάπτυξη της αγοράς και τη διαχείριση αποθεμάτων καυσίμων, θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού αποτελέσματος του 2022.»

Επιχειρηματική προοπτική για το Δ’ Τρίμηνο του 2022

«Κρίσιμο» χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο στην ανακοίνωση της εταιρείας το επόμενο τρίμηνο του έτους για την ελληνική οικονομία. «Διατηρούνται στην αγορά οι δυσμενείς επιπτώσεις από τον συνδυασμό διαταραχών που έπληξαν την ελληνική οικονομία σε διαδοχικά κύματα. Η πανδημία, η συνέχεια του πολέμου και η ύφεση στην οικονομία. Ταυτόχρονα όμως η άνοδος των τιμών ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων εξασθενεί. Συγχρόνως, το 2022 θα κλείσει με ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, που θα ξεπεράσει το 6%. Στα πλαίσια αυτά, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στο δ΄ τρίμηνο του έτους, η πίεση στην ανάπτυξη πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης της εσωτερικής αγοράς και στην κερδοφορία της εταιρίας.

Όμως, θετική εξέλιξη εμφανίζει η διαφαινόμενη αύξηση πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθούν η Πολιτεία και τα Διυλιστήρια, με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, έναντι των υπόλοιπων μορφών ενέργειας.

Θετικές θα διατηρηθούν οι προοπτικές στην ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας και στο Διεθνές Εμπόριο. Μεγάλη μεταβλητότητα παρουσιάζει η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και της ισοτιμίας €/$ που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς, αλλά και την διαχείριση αποθεμάτων καυσίμων. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών, σε συνάρτηση με την συνολική πορεία των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς, είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει την πορεία του αποτελέσματος του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού αποτελέσματος του 2022».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

H ΕΛΙΝΟΙΛ εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετρήσιμων στόχων βιωσιμότητας

Βερούλης (ΕΛΙΝΟΙΛ): Πράσινες επενδύσεις και συμβατικά καύσιμα, συνοδοιπόροι στο δρόμο για την ενεργειακή μετάβαση

ΕΛΙΝΟΙΛ: Η προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της «Δέσμευσης Ποιότητας»