Τρ. Πειραιώς: Συλλογική συμφωνία για τους εργαζόμενους της Piraeus Real Estate Management – Τι προβλέπει

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Συλλογική συμφωνία για τους εργαζόμενους της Piraeus Real Estate Management – Τι προβλέπει
Τράπεζα Πειραιώς
Ένα ακόμη εργασιακό μέτωπο έκλεισε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης 2022 – 2024 με τον Σύλλογο Εργαζομένων στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδα, ένα ακόμη εργασιακό μέτωπο έκλεισε στην Τράπεζα Πειραιώς, με την υπογραφή Συλλογικής Συμφωνίας για τους εργαζόμενους της Piraeus Real Estate Management.

Κατόπιν διαρκών διαβουλεύσεων και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, διάρκειας ενός μηνός, που ακολούθησαν την απόφαση της Διοίκησης της Τρ. Πειραιώς για μεταφορά των εργαζόμενων στην νέα θυγατρική που ιδρύθηκε για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, επετεύχθη Συλλογική Συμφωνία με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ) για τη πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η νέα συλλογική συμφωνία, αν και υπογράφηκε μετά την μεταφορά των εργαζομένων βάσει του ΠΔ 178/2002, έρχεται να καλύψει το κενό ασφάλειας που υφίσταται κατά τη διενέργεια των κάθε μορφής αποσχίσεων δραστηριότητας του Ν. 4601/2019.

Στο συγκεκριμένο αυτό νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους, το περιεχόμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς- Real Estate Management MAE και με τη στήριξη της ΟΤΟΕ, έρχεται να διορθώσει τις νομοθετικές ελλείψεις και να εξασφαλίσει, στο διηνεκές και στο ακέραιο, τα κλαδικά και επιχειρησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της νέας ΕΣΣΕ 2022-2024) που υπεγράφη στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθήσουν να έχουν, τόσο στη νέα θυγατρική, όσο και σε οποιονδήποτε επόμενο εργοδότη.

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας τριμερούς συλλογικής συμφωνίας, περιλαμβάνει και προβλέπει ότι:

1. Η απασχόληση των εργαζόμενων εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν κατά τη μεταβίβασή τους αλλά και στο μέλλον, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στη νέα εταιρεία τόσο ως θυγατρική της Τράπεζας, όσο και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

2. Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές, καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων που πηγάζουν από τις εκάστοτε ισχύουσες Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ Τράπεζας – ΣΕΤΠ (ΕΣΣΕ 2022-2024, όσο και τις προηγούμενες ΣΣΕ), τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού, όπως ισχύει σήμερα (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, και τα ισχύοντα από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, θα διατηρηθούν και θα συνεχίσουν να ισχύουν στο σύνολό τους και στο μέλλον στη νέα εταιρεία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στη νέα εταιρεία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας), χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύσουν στο σύνολό τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα εταιρεία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν μεταφερθεί σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

5. Το ύψος των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των οικειοθελών παροχών) των εργαζομένων - όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των εργασιών των τμημάτων στο νέο εταιρικό σχήμα - δεν δύναται να μειωθούν, ούτε συμψηφίζονται με τυχόν αυξήσεις που θα προβλεφθούν στις εκάστοτε ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.

6. Οι εργαζόμενοι που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία θα παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο νομό που απασχολούνται σήμερα.

7. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους, εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που θα ισχύσουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κ.λπ.), μέχρι την λήξη τους. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια που πρόκειται να χορηγηθούν στο μέλλον, θα ισχύσουν οι όροι, οι οποίοι θα προβλέπονται από την εκάστοτε Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών.

8. Η Τράπεζα και η νέα εταιρεία δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν και θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες επιχειρώντας όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΕΤΒΑ να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

9. Κάθε εργαζόμενος που έχει μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, λόγω της πρόωρης διακοπής της ασφάλισής του στο ΤΕΑ Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απόληψης της εφάπαξ παροχής του κλάδου Α, θα λάβει από την Τράπεζα ένα καθαρό ποσό που θα ισούται με τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές που η Τράπεζα έχει καταβάλει υπέρ του στο ΤΕΑ για τον χρόνο ασφάλισης του στον κλάδο Α. Αναφορικά με το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας στο μέλλον), οι εργαζόμενοι διατηρούν στη νέα εταιρεία τους όρους που είχαν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσα από παρόμοιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αρωγής τέκνων διατηρείται ως είχε.

10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία, δεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας απασχόλησης των εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική Συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

11. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας από τη νέα εταιρεία (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών, ή άλλων ενδεχομένως που θα έχουν επέλθει), οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εργαζόμενων για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς) η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εργασίας στη νέα εταιρεία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

12. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία θα διασφαλίσουν με σχετικό συμβατικό όρο σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταβίβαση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θυγατρικής εταιρείας σε τρίτο αγοραστή, ότι κατά την εν λόγω μεταβίβαση οι παραπάνω όροι θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: Τα αδιέξοδα και οι μεγάλες ευθύνες

Τράπεζες: Πώς σχεδιάζουν να γυρίσουν στην Οικονομία υγιή τα πρώην κόκκινα δάνεια

Β. Ψάλτης: Καθαρή πιστωτική επέκταση 2,7 δισ. ευρώ για την Alpha Bank φέτος – Στα 3 δισ. οδεύουν τα NPEs

Όλες οι ειδήσεις

18:01

Ρωσία: Συνεχίζονται οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

17:49

Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου

17:42

Διακοπές στην Πελοπόννησο; Το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε!

17:40

Μίνι ράλι στο Χρηματιστήριο με το βλέμμα στις 900 μονάδες - «Κλειδί» οι τράπεζες

17:30

Θετική στον κορονοϊό η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν

17:21

Handelsblatt: Οι ελπίδες της Κύπρου για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

17:11

Κομισιόν: Απορρίφθηκε το γερμανικό αίτημα για απαλλαγή από την εισφορά φυσικού αερίου

17:01

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από νοσοκομείο στο Μέμφις - Έξι τραυματίες

17:00

O φαύλος κύκλος πληθωρισμού – φοροεσόδων έχει και τα... καλά του

16:54

Ted Baker: Συμφωνία εξαγοράς από την Authentic Brands Group αξίας 211 εκατ. στερλίνων

16:43

Νευρικότητα στην Wall Street, με την προσοχή στο λιανεμπόριο - Μεγάλη άνοδος για την Walmart

16:42

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ακροδεξιός κατήφορος της ΝΔ συνεχίζεται με σπασμένα τα φρένα

16:30

Μικρή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ τον Ιούλιο

16:29

Τουρκία: Υπεγράφη η συμφωνία παραλαβής της δεύτερης παρτίδας S-400 από τη Ρωσία

16:25

Πυροσβεστική: Φωτιές σε Πρέβεζα και Τρίπολη - Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

16:14

Gazprom: «Απειλεί» με αύξηση κατά 60% των ευρωπαϊκών τιμών του φυσικού αερίου

16:05

ΗΠΑ: Πραγματοποιήθηκε η δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III

15:57

Ζελένσκι: «Πυρηνική τρομοκρατία» από τη Ρωσία - Τι συζήτησε με τον Μακρόν

15:52

Chainalysis: Κρυπτονομίσματα αξίας 1,9 δισ. δολαρίων «χάθηκαν» το πρώτο επτάμηνο του έτους

15:46

Κορονοϊός: Μείωση 27% σε θανάτους και κρούσματα - Στους 118 οι διασωληνωμένοι

15:42

ΗΠΑ: Απρόσμενη μείωση στις ενάρξεις κατοικιών τον Ιούλιο

15:18

Θεοδωρικάκος για Έβρο: Η Ελληνική Αστυνομία προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας

15:10

DW: Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση

15:09

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Κάηκαν 6,6 εκατ. στρέμματα - Έκταση ίση με το 50% της Βόρειας Ιρλανδίας

14:49

Σολτς: Αισιόδοξος για γρήγορη επικύρωση της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

14:37

Γερμανία: Πτώση 15% στην κατανάλωση αερίου για το α' εξάμηνο

14:30

Προς έσοδα ρεκόρ βαδίζει ο ελληνικός τουρισμός

14:29

Φινλανδία: 90% λιγότερες άδειες εισόδου σε Ρώσους από 1η Σεπτεμβρίου

14:19

Η Σκωτία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που διανέμει δωρεάν προϊόντα υγιεινής

14:18

Walmart: Στα 152 δισ. δολάρια τα έσοδα στο β' τρίμηνο - «Στροφή» των καταναλωτών στα εκπτωτικά προϊόντα