Attica Bank: Ζημιά 8,51 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο - Βελτιώθηκαν οι λειτουργικές δραστηριότητες

Newsroom
Μοιράσου το
Attica Bank: Ζημιά 8,51 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο - Βελτιώθηκαν οι λειτουργικές δραστηριότητες
Attica Bank
Αύξηση εσόδων από προμήθειες και λειτουργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με αύξηση χορηγήσεων και διατήρηση υψηλής ρευστότητας καταγράφει η Attica Bank για το α' τρίμηνο του 2022, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των στόχων της.

Αύξηση εσόδων από προμήθειες και λειτουργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με αύξηση χορηγήσεων και διατήρηση υψηλής ρευστότητας καταγράφει η Attica Bank για το α' τρίμηνο του 2022, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των στόχων της.

Παράλληλα, η Attica Bankανακοίνωσε για το α' τρίμηνο ζημιές μετά από φόρους ύψους 8,51 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,84 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank, η τράπεζα σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 25% και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2022. Παράλληλα, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ανήλθαν στα €2,8 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,3 δισ., ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 992 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.769 εκατ. ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 με τις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις να ανέρχονται σε 89 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ κατά τη αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται.

Όπως ανέφερε η τράπεζα, 11,2% επί του ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω COVID-19.

Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE ανήλθε στο 33,2% και ο Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις 45,7%, με βάση τα IFRS, αμετάβλητος σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021.

Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 διαμορφώθηκαν στο 6,3% και ο CAD σε 9,7% με τις διαδικασίες αποκατάστασης σε εξέλιξη.

Η τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 4,85 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων της τράπεζας παρέμεινε ανθεκτική, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

Η Τράπεζα συνέχισε την ανοδική της πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,65 δισ. και εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων Astir 1 και 2, σε περίπου €1 δισ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για την περίοδο ανήλθαν σε περίπου €89 εκατ., εκ των οποίων €81,9 εκατ. αφορούν την
επιχειρηματική τραπεζική και €6,8 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η Τράπεζα διατήρησε το ισχυρό προφίλ ρευστότητας με το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται σε €2,8 δισ. κατά την 31.03.2022.
Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €992 εκατ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.769 εκατ. Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας, παραμένουν και κατά το α΄ τρίμηνο, άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 275% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%.

Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,09 μ.β. σε σχέση με το 2021, ενώ αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στο μέσο
κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 0,09 μ.β. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.

Τον Δεκέμβριο 2021, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €240 εκατ.

Τον Απρίλιο του 2022, και σε συνέχεια της από 13.12.2021 επιστολής τους, η Τράπεζα έλαβε επιστολή των βασικών μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A., ΤΧΣ στην οποία περιγράφονται βασικές πρόνοιες της μεταξύ τους συμφωνίας και η πρόθεσή τους να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα, συνολικού ύψους έως €365 εκατ., μέσω δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον απαιτηθεί, σε τρίτη εισφορά κεφαλαίου ή/και σε πρόσθετες εναλλακτικές δράσεις.

Η διαδικασία μέχρι την λήψη των προκαταρκτικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι σχετικές εκθέσεις αναμένονται στα τέλη Ιουλίου 2022. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα καθορίζει και την στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιημένων ΜΕΑ, με βάση τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η Τράπεζα σχεδίασε και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Ειδικότερα, η διοίκηση της Τράπεζας προβλέπει την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων (εκτιμώμενη θετική επίδραση 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1).

Η δήλωση της διοίκησης

«Σε ένα περιβάλλον με σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, η Attica Bank εστιάζει στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης, η Attica Bank θέτει στο επίκεντρο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με το σχεδιασμό σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της με την επανατοποθέτησή της στην τραπεζική αγορά τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η οποία σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που συνέχισε να προκαλεί η πανδημία της COVID-19, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, η Attica Bank παρέμεινε σε τροχιά επίτευξης των στόχων της θέτοντας στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η Διοίκηση, μεταξύ άλλων σημαντικών έργων, προέβη στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα βοηθήσει την Attica Bank να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, παρατηρείται βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021 κατά 24,5%, με την μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από χορηγήσεις κατά 46%, και κατά 30% από την αύξηση των εσόδων από e-υπηρεσίες. Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε 89 εκατ. ευρώ με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Επιπρόσθετα, η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της σε €2,8 δισ.

Το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των ΜΕΑ του παρελθόντος, καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Τράπεζας.

Στις 18 Απριλίου 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, στο πλαίσιο της από 09.12.2021 δεσμευτικής μεταξύ τους συμφωνίας, στην οποία γίνεται αναφορά συγκεκριμένων ποσών διαθέσιμων κατά τους όρους της Συμφωνίας και του Νόμου του ΤΧΣ και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία της προετοιμασίας για την υλοποίηση των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας καθώς και της αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν με την αύξηση του πληθωρισμού να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, οι αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα παραμένουν ισχυρές λόγω της προβλεπόμενης ανάκαμψης του
τουρισμού και των νέων σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στη χώρα.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΤΕ: Υπέβαλε αίτηση στον «Ηρακλή» για το Frontier II – 460 εκατ. ευρώ τα Senior Notes

Τράπεζες: Πού βρίσκονται 7 χρόνια μετά τα capital controls – Οι νέες προκλήσεις

Ψάλτης (Alpha Bank): Σημαντική η θέση μας στη χρηματοδότηση επενδύσεων καθαρών μορφών ενέργειας

Όλες οι ειδήσεις

13:46

Ουγγαρία: Σε υψηλό 24 ετών ο πληθωρισμός τον Ιούλιο -Κατά 50% εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε ψωμί και τυρί

13:42

Γερμανία: Απώλειες πάνω από 260 δισ. ευρώ εξαιτίας του πολέμου και των υψηλών τιμών ενέργειας

13:19

Αλλάζει όψη η Λεωφόρος Συγγρού - Φυτεύονται 300 φοίνικες

13:16

Τουρκία: 406.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε μία εβδομάδα

13:03

Κι όμως, Κίνα και Ταϊβάν χρειάζονται η μία την άλλη

12:51

Ανδρουλάκης για Τουρκία: Νέα σημαντική κλιμάκωση ο απόπλους του τουρκικού γεωτρύπανου

12:35

Κωνσταντινόπουλος: Απαιτούμε να ειπωθεί δημόσια ο λόγος της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη

12:16

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στα Πετράλωνα

12:00

Έρχονται συμπράξεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη διαχείριση των ακινήτων χαρτοφυλακίων NPLs

11:55

Σε ρυθμούς... θέρους το Χρηματιστήριο -Διατηρεί τις 860 μονάδες

11:54

Έρευνα EY: Προτεραιότητα η εφαρμογή του 5G για τις επιχειρήσεις

11:44

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Απαντήσεις για όλα με θεσμικό τρόπο

11:36

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Bόρεια, Aνατολική και Nότια Ελλάδα

11:12

Απειλές Ακάρ για το Καστελόριζο: «Αν θέλει ο Θεός, μπορεί και να έρθουμε»

11:00

Πτώση για 3η ημέρα στην τιμή του φυσικού αερίου

10:51

Ευρωαγορές: «Βουβές» κινήσεις στα ταμπλό -Απασχολεί ο πληθωρισμός των ΗΠΑ

10:37

Berkshire Hathaway: Αυξάνει το μερίδιο στην Occidental Petroleum σε πάνω από 20%

10:21

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο με 7 Ιταλούς βορειοανατολικά των Αντίπαξων

10:06

Σταϊκούρας: Δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023 - Θετική επιστολή από Κομισιόν για έξοδο από ενισχυμένη εποπτεία

10:03

Πούτιν: Κρατά τα «κλειδιά» της επανεκλογής Ερντογάν

10:01

Εύσημα από την DBRS για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και προειδοποίηση για νέες απειλές

09:49

Coca-Cola HBC: Εξαγοράζει την εταιρεία αναψυκτικών Three Cents, έναντι 45 εκατ. ευρώ

09:43

Επιστήμη: Τουλάχιστον 740 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο ακούνε ένα βουητό στα αυτιά τους

09:40

Alpha Bank: Έμφαση στη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων

09:28

Οι χώρες της Μεσογείου αγοράζουν αθόρυβα ρωσικό πετρέλαιο

09:28

Γερμανία: Τα σενάρια για να αποφευχθούν τα προβλήματα στο φυσικό αέριο

09:14

Τουρκία: Βγαίνει σήμερα στη Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντούλ Xαμίτ Χαν»

09:02

Ταϊβάν: Η Κίνα διεξάγει γυμνάσια διότι «προετοιμάζει εισβολή»

08:50

Αυξάνεται η πίεση στον Όλαφ Σολτς για το σκάνδαλο Cum-Ex

08:45

Scope: Οι παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας παρά τον υψηλό πληθωρισμό