MIG: Αύξηση EBITDA στα 39,3 εκατ. ευρώ - Κατά 18,7% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις στο 2021

Newsroom
Μοιράσου το
MIG: Αύξηση EBITDA στα 39,3 εκατ. ευρώ - Κατά 18,7% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις στο 2021
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση.

Άνοδο κατέγραψαν τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA και οι πωλήσεις της Marfin Investment Group για το σύνολο του 2021.

Σύμφωνα με αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 359,8 εκατ. ευρώ έναντι 303,2 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 36,2 εκατ. ευρώ το 2020 παρά την ανατίμηση της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες €22,9 εκατ. έναντι ζημιών €85,7 εκατ. το 2020.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και παράλληλη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας.

Η πορεία των εταιρειών του ομίλου

MIG: Η Εταιρεία εντός του 2021 ολοκλήρωσε την πώληση των θυγατρικών της VIVARTIA και SINGULAR LOGIC. Από το προϊόν πώλησης των ανωτέρω θυγατρικών προχώρησε σε μερική αποπληρωμή δανειακών της υποχρεώσεων με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δανεισμός της την 31/12/2021 να ανέρχεται σε €419,1 εκ. έναντι €548,9 εκ. το 2020.

Τον Δεκέμβριο του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μετοχική αναδιάρθρωση της έμμεσης συμμετοχής στη θυγατρική RKB, μέσω απόκτησης του ποσοστού (16,9%) που κατέχει ο μέτοχος μειοψηφίας αντί ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται σε τρία ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB συνολικής αξίας €20,5 εκ. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε από την Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της MIG την 17/01/2022.

Σε ατομικό επίπεδο συνεχίστηκε η πολιτική περιορισμού των λειτουργικών εξόδων τα οποία διαμορφώθηκαν σε €5,7 εκ. έναντι €6,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας μείωση 17%. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €27,5 εκ. έναντι ζημιών €297,6 εκ. το 2020. Στα αποτελέσματα του 2020 έχει συμπεριληφθεί η αρνητική αποτύπωση από την αποτίμηση των θυγατρικών οι οποίες πουλήθηκαν εντός του 2021.

Όμιλος ATTICA: Οι Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €347,9 εκ. έναντι €290,4 εκ. το 2020, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €42,0 εκ., έναντι €40,4 εκ. το 2020 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €13,2 εκ. έναντι ζημιών €49,4 εκ. το 2020.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρήση από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, καθώς και από την επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία. Το μεταφορικό έργο του 2021 υπολείπεται σε σχέση με την προ COVID-19 περίοδο, και ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση 2019, όμως, παρά τους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών, ιδίως κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2020 και σηματοδοτεί τη σταδιακή επαναφορά προς την ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου. Οι ανωτέρω επιδόσεις επιτεύχθηκαν παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε ποσοστό άνω του 32% σε σχέση με τη χρήση 2020, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του ομίλου κατά €31,8 εκ.

Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του ομίλου σε σχέση με τη χρήση 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €97,4 εκ. έναντι €80,5 εκ. την 31/12/2020. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €673,8 εκ. έναντι €678,7 εκ. στις 31/12/2020, και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Κατά το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 155% στους επιβάτες, 93% στα Ι.Χ. οχήματα και 16% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού έργου του ομίλου το 2021 σε σχέση με τη χρήση 2020, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι επέρχεται η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου ATTICA στα προ- COVID – 19 επίπεδα.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας, καθώς και η από 12/03/2022 άρση των περιορισμών στα πρωτόκολλα μεταφοράς επιβατών στα πλοία, είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου ATTICA.

Παρόλα αυτά, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συνεπεία της οποίας αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα οι ήδη αυξημένες τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ναυτιλιακό κλάδο. Ειδικότερα, η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων το 2021 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση με την χρήση 2020, ενώ η μέση τιμή των καυσίμων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω κατά 28% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021.

Η τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών διατηρήθηκε και εντός του μηνός Μαρτίου 2022. Η διοίκηση του ομίλου ATTICA έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής στις νέες συνθήκες, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων, καθώς και πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου από την διακύμανση της τιμής του καυσίμου για μέρος της καταναλωμένης ποσότητας καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις.

RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκαν σε €6,8 εκ. έναντι €6,6 εκ. το 2020 και το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε κέρδος €2,8 εκ. έναντι κερδών €2,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,6% και 9,4% αντίστοιχα.

Το Δεκέμβριο του 2021 εγκρίθηκε από την πιστώτρια τράπεζα η ρύθμιση της δανειακής υποχρέωσης της RKB στους βασικούς όρους της οποίας συμπεριλαμβάνεται η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής της συνολικής δανειακής υποχρέωσης, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η μερική διαγραφή τόκων υπερημερίας.

Το 2022 η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στις εξής δράσεις:

α) ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού, β) ορθολογική διαχείριση των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η εταιρεία σε όλη την Σερβία με στόχο την επιλεκτική πώληση κάποιων ακινήτων που δεν έχουν ικανοποιητικά εμπορικά αποτελέσματα ενισχύοντας την ταμειακή ρευστότητα και μειώνοντας περαιτέρω τις δανειακές υποχρεώσεις, γ) ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας μέσω της αύξησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων δ) αύξηση των νέων μισθώσεων και ανανεώσεις παλαιότερων μισθωτικών συμβολαίων με ευνοϊκότερους για την εταιρεία όρους, ε) ολοκλήρωση της μετοχικής αναδιάρθρωσης μέσω απόκτησης του ποσοστού που διαθέτει ο μέτοχος μειοψηφίας από την MIG REAL ESTATE SERBIA (100% θυγατρική της MIG).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:24

Μπουρκίνα Φάσο: Ο στρατός ανέτρεψε τον επικεφαλής της χούντας, ανέστειλε το Σύνταγμα της χώρας

23:07

ΗΠΑ: Τροπολογία για τα F-16 προσπαθεί να βάλει φρένο στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

23:00

Μισέλ (ΕΕ): Πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Ενεργειακή Ένωση, με μια πραγματική κοινή στρατηγική

22:42

Κύπρος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση εδαφών της ουκρανικής επικράτειας

22:38

ΟΗΕ: Βέτο Ρωσίας στο ΣΑ για το ψήφισμα καταδίκης της προσάρτησης ουκρανικών εδαφών

22:27

Κινέζοι χάκερ «πείραξαν» πρόγραμμα chat καναδικής εταιρείας

22:03

Κισινάου και Τιφλίδα δεν αναγνωρίζουν τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία

22:00

Βρετανία: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν την παραίτηση Τρας, Κουάρτενγκ

21:56

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό - Οι πρώτες τριμηνιαίες απώλειες από το 2020

21:52

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων ζητά η ΠΕΦ

21:47

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους

21:26

Wall Street: «Άνθρακες» οι προσπάθειες ανάκαμψης - Προς το κλείσιμο ενός «μαύρου Σεπτεμβρίου και ενός αρνητικού τριμήνου

21:25

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Χορήγηση υποτροφιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

21:15

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση πυρηνικών όπλων

21:01

Μικρά κέρδη για τον χρυσό την Παρασκευή, αλλά σε χαμηλό από το 2021 το κλείσιμο γ' του τριμήνου

20:49

Η Μόσχα κατηγορεί τον Γ.Γ. του ΟΗΕ για «προπαγάνδα» 

20:44

Κικίλιας: «Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού για τις φετινές υψηλές επιδόσεις»

20:39

Μπλε Κέδρος: Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών η Merit

20:37

Intracom  Holdings: Αύξηση πωλήσεων στο α' εξάμηνο του 2022 - Στα 126,5 εκατ. ευρώ

20:29

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο

20:26

Συνεργασία αρχών Σουηδίας, Γερμανίας και Δανίας στην έρευνα για δολιοφθορά σε Nord Stream

20:13

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την εθνικοποίηση όλων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

20:10

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ο έλεγχος των ενστάσεων και η δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

20:03

Ξεκινούν από 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής

20:02

Η Βενεζουέλα πήρε τον έλεγχο ενεργειακής εταιρείας με δεσμούς στη Ρωσία 

19:55

Παράταση έως 31/12/2022 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις γουνοποιίας

19:47

Στις 8 Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΕ για το deal Microsoft - Activision, αξίας 69 δισ. δολαρίων

19:35

Στολτενμπέργκ (ΝΑΤΟ): Η απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα

19:34

ΔΝΤ για τον πόλεμο: Η χειρότερη επισιτιστική κρίση από το 2008 - 345 εκατ. άτομα αντιμέτωπα με απειλητικές ελλείψεις

19:29

Μπάιντεν: Καταδικάζει τη «δόλια απόπειρα» της Ρωσίας, οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «κάθε εκατοστό» των χωρών ΝΑΤΟ