Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ και των θυγατρικών της για το εννεάμηνο του 2015. Ειδικότερα, το καθαρό αποτέλεσμα ανήλθε σε ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ ή 0,2114 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 26,2 εκατ. ευρώ ή 0,2591 ευρώ ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2014.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2015 σε 927,1 εκατ. ευρώ έναντι 821,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 12,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στον αυξημένο κατά 8,5% όγκο πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε σε ευρώ 5.117 ανά τόνο έναντι ευρώ 5.125 ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και δεν επηρέασε τον κύκλο εργασιών.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της ενοποιημένης κερδοφορίας της Χαλκόρ και των θυγατρικών της, καθώς τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2015 σε κέρδη 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνεται αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου 10,6 εκατ. ευρώ λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014 το αποτέλεσμα μετάλλου ήταν αρνητικό 8,9 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές 17,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 34,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Για το υπόλοιπο του 2015, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης.