Επιχειρήσεις | Ελλάδα
17-12-2021 | 11:51

Ποιο είναι το mega συμβόλαιο των 107 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες διερμηνείας - μετάφρασης

Ποιο είναι το mega συμβόλαιο των 107 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες διερμηνείας - μετάφρασης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ένα σημαντικό σε ύψος διαγωνισμό, ο οποίος σε βάθος 4ετίας μπορεί να ανέλθει σχεδόν σε 107 εκατ. ευρώ συνολικά, που σχετίζεται  με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, μετάφρασης και συναφών υπηρεσιών προωθεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, β) της Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και δ) της Αρχής Προσφυγών». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των ομάδων της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται σε 106.912.293,41 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεση, και αναλύεται ως εξής:

Εκτιμώμενη αξία αρχικού έργου, ανά έτος, σε 22.273.394,46 ευρώ, ήτοι 89.093.577,84 ευρώ πλέον του, ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας, αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α. για τέσσερα (4) έτη.

Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης έως 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της αντίστοιχης Ομάδας, συνολικού ποσού 17.818.715,57 ευρώ για τέσσερα (4) έτη. Ο ΦΠΑ προσδιορίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τον τόπο και το είδος της παροχής υπηρεσιών.

Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής για την αύξηση έως και 20% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου κάθε ομάδας, δυνάμενο να ασκηθεί, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο με μία ή περισσότερες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών, την ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών (αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης). Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο προ της λήξης της διάρκειας της Συμφωνίας – Πλαίσιο.

Οι κατηγορίες Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑ Α1: η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας, μετάφρασης κειμένων για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΟΜΑΔΑ Β:

• ΤΜΗΜΑ Β1: Παροχή Υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας, μετάφρασης κειμένων και προγραμματισμού-συντονισμού-εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΤΜΗΜΑ Β2: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας και μετάφρασης κειμένων της Αρχής Προσφυγών.

ΤΜΗΜΑ B3: Παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

H χρηματοδότηση του έργου και της τυχόν επέκτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέσω ενδεχόμενης ενεργοποίησης του σχετικού προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την έγκριση του τεύχους διακήρυξης, «η πανδημία του κορωνοϊού και η μετάδοσή της, όπως έχει επισημανθεί πολλαπλά από ειδικούς επιστήμονες και διεθνείς υγειονομικούς φορείς και εκπροσώπους αυτών, συνδέεται απολύτως με καταστάσεις συνωστισμού και συγχρωτισμού σε εγγύτητα προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε επανειλημμένως από τους αρμόδιους φορείς ότι τα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών, στα οποία διαβιεί ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ατόμων σε κατάσταση συνωστισμού, αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας, συνιστούν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των διαβιούντων σε αυτά καθώς και των επί μέρους τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν άμεσες και πολύπλευρες απειλές τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια του υψηλού επιπέδου, υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και της Αρχής Προσφυγών, δεδομένης της ασταθούς ροής των προσφύγων/μεταναστών, σε περιόδους έξαρσης των κρουσμάτων της πανδημίας, θεωρείται άκρως επιβεβλημένη η αδιάληπτη και ταυτόχρονα ευέλικτη παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας/ μετάφρασης ιδιαίτερα στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και τις Δομές Φιλοξενίας Πολιτών Τρίτων Χωρών και Ανιθαγενών Αιτούντων Άσυλο, όπου, ο τόπος παροχής υπηρεσιών, το ωράριο και ο αριθμός των διερμηνέων/μεταφραστών μεταβάλλεται συνεχώς λόγω έκτακτων γεγονότων. Λαμβάνοντας υπόψη την απρόβλεπτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η επιτάχυνση της μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.