Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 18:29

Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Μειωμένες οι πωλήσεις του εννεαμήνου για όμιλο και εταιρεία

Newsroom
Μοιράσου το
Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Μειωμένες οι πωλήσεις του εννεαμήνου για όμιλο και εταιρεία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μειωμένες πωλήσεις τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε ομίλου εμφάνισε η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στο εννεάμηνο, ενώ αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής όσον αφορά την αποτίμηση των ακινήτων του Ομίλου.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 12.020.856,52 στην περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ 4.183.200,12  κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 15.105.498,83 και Ευρώ 5.320.506,65 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,42% και 21,37% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ  11.961.671,87 στην περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ 4.171.400,06 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 15.107.137,53 και Ευρώ 5.329.573,27 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,82% και 21,73% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ -1.059.260,32 στην περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ -528.484,74 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ -290.082,97 και Ευρώ -526.143,49 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας πτώση κατά 265,16% και 0,45% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) του Ομίλου  ανήλθαν σε Ευρώ -1.148.947,32 στην περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ -475.509,43 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι  Ευρώ -325.930,31 και Ευρώ -553.414,89 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας πτώση κατά 252,51% και αύξηση 14,08% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας  ανήλθαν  σε  Ευρώ  -425.649,17  στην  περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ -315.657,22 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 299.312,10 και Ευρώ -328.092,28 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας πτώση κατά 242,21% και αύξηση 3,79% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ -613.882,49 στην περίοδο 01.01.2021 ‐ 30.09.2021 και σε Ευρώ -354.416,78 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 198.803,06 και Ευρώ -355.363,68 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας πτώση κατά 408,79% και αύξηση 0,27% αντίστοιχα.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε σε Ευρώ 12.162.119,86, έναντι Ευρώ 12.708.352,07 την 31.12.2020. Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 30.09.2021 ανήλθε σε Ευρώ 14.259.955,84, έναντι Ευρώ 14.810.945,19 την 31.12.2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 220.612,52 την 30.09.2021 και Ευρώ 231.750,50 την 31.12.2020. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 308.688,81 την 30.09.2021 και Ευρώ 272.583,29 την 31.12.2020.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 4.132.940,60 την 30.09.2021 και σε Ευρώ 3.242.672,24 την 31.12.2020 και του Ομίλου  σε Ευρώ 8.748.663,41 την 30.09.2021 και σε Ευρώ 2.376.876,04 την 31.12.2020. Να ληφθεί υπόψη ότι :

Η Διοίκηση στη τρέχουσα χρήση αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής όσον αφορά την αποτίμηση των ακινήτων του Ομίλου.

Συγκεκριμένα προχώρησε στην υιοθέτηση μοντέλου Εύλογης Αξίας για τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα και Επενδυτικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου η πραγματική αξία της περιουσιακής κατάστασης. Για το λόγο αυτό ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των ακινήτων με ημερομηνία αρχικής αναπροσαρμογής την 1/1/2021.

Από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής:

Για την Εταιρεία

Ιδιοχρησιμοπούμενα ακίνητα

Αύξηση της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων κατά το ποσό των 3.248.530,01, των  ιδίων κεφαλαίων κατά το ποσό 2.533.853,41 και του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό 714.676,60

Επενδυτικά ακίνητα

Αύξηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων κατά το ποσό των 598.162,58, των ιδίων κεφαλαίων κατά το ποσό των 469.495,64 και του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 128.666,94.

Για τον Όμιλο

Ιδιοχρησιμοπούμενα ακίνητα

Αύξηση της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων κατά το ποσό των 10.325.095,71, των  ιδίων κεφαλαίων κατά το ποσό 8.053.574,66 (αποθεματικό εύλογης αξίας 3.637.797,66 και δικαιώματα μειοψηφίας 4.415.777,00) και του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό 2.271.521,05.

Επενδυτικά ακίνητα

Αύξηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων κατά το ποσό των 598.162,58, των ιδίων κεφαλαίων κατά το ποσό των 469.495,64 και του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 128.666,94.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της πανδημίας 

Η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική δραστηριότητα, χωρίς δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης για τις εξελίξεις στο μέλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρείας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας COVID-19, προσάρμοσε το Σχέδιο Επιχειρηματικής της Συνέχειας στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη της τα σχετικά πρωτόκολλα των αρμόδιων Αρχών και έκτοτε παρακολουθεί συνεχώς την υλοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου 2021 ξεκίνησε το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού που είχε κλείσει λόγω του COVID-19. Το άνοιγμα του τουρισμού πραγματοποιήθηκε μεν, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση και η ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης δεν κάλυψε τις σημειωθείσες απώλειες του α' εξαμήνου 2021.

Η σημαντική αύξηση της τιμής των σιτηρών, καθώς επίσης και η αύξηση του κόστους παραγωγής και του κόστους μεταφοράς λόγω της ενεργειακής κρίσης διεθνώς, δημιούργησε αναταραχή στην αγορά των αλεύρων και οδήγησε σε αύξηση του ανταγωνισμού και συμπίεση των περιθωρίων.

Το τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εντάθηκε η σφοδρότητα του 4ου κύματος της πανδημίας και αυξήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν εκτός των άλλων, τον τουρισμό και την εστίαση, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, θα έχει κατά την εκτίμηση της Διοίκησης αρνητικές επιπτώσεις και στο 2022 οι οποίες θα ενταθούν από την συνεχιζόμενη αύξηση στις διεθνείς τιμές των σιτηρών.

Παρόλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά ότι οι θετικές Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων , η αποθεματοποίηση και οι υπάρχουσες επαρκείς τραπεζικές πιστώσεις, δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη ρευστότητας και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δραστηριότητα της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.