Ίλυδα: Αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών γ' τριμήνου

Newsroom
Μοιράσου το
Ίλυδα: Αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών γ' τριμήνου
Κατά 30% ενισχύθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ίλυδα στο γ' τρίμηνο, καθώς ανήλθε στα 1.248 χιλ ευρώ έναντι 961 χιλ ευρώ. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.265 χιλ ευρώ έναντι 2.688 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21% .

Κατά 30% ενισχύθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ίλυδα στο γ' τρίμηνο, καθώς ανήλθε στα 1.248 χιλ ευρώ έναντι 961 χιλ ευρώ. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.265 χιλ ευρώ έναντι 2.688 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21% .

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 201 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών 115 χιλ Ευρώ, βελτιωμένα κατά 75% σε σχέση με το γ τρίμηνο της χρήσης 2020. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 584 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών 358 χιλ Ευρώ, αυξημένα κατά 63 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 ανήλθαν σε κέρδη 537 χιλ Ευρώ έναντι κερδών 392 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37%, συγκριτικάμε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (01.01- 30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.479 Ευρώ, έναντι κερδών 1.172 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26 %.

Σημειώνεται ότι κατά το γ τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της κατάστασης της χρηματοοικομικής θέσης της εταιρείας. Οι αυξητικές τάσεις πουπαρουσίασαν τα μεγέθη, οφείλονται κυρίως στην συνεχή αύξηση των πωλήσεων και κατά το ενιάμηνο του 2021.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ τρίμηνο της χρήσης 2021 απεικονίζονται σε ενοποιημένη βάση, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες:

Οι μεταβολές στα ανωτέρω αναφερόμενα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου οφείλονται πρωτίστως στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας η εταιρεία διευκρινίζει:

«Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το νέο ισχυρό κύμα της πανδημίας, με μη προβλεπόμενη εξέλιξη, η Διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, εκτιμά ότι και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την
συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθόσον η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί δεδομένη την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και για την τρέχουσα χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται µε την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου διαφύλαξης της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας.

Δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή τα αρνητικά επιδημιολογικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο του αρχικώς προβλεφθέντος χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν εκ νέου σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και λόγω του έντονου βαθμού αβεβαιότητας ως προς το χρόνο που θα απαιτηθεί για την ομαλοποίηση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί επιφυλακτική στάση μαναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στις προοπτικές αυτής».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.