ΑΒΑΞ: Αύξηση κατά 38,7% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο, στα 521 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
ΑΒΑΞ: Αύξηση κατά 38,7% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο, στα 521 εκατ. ευρώ
Σημαντικά ενισχυμένος ο τζίρος στο γ' τρίμηνο σε ετήσια βάση, καθώς ανήλθε στα 196,7 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 38,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του 2021, φτάνοντας στα 521 εκατ. ευρώ από 375,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 196,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι 115,7 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Η αύξηση των εσόδων στο τρέχον έτος οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και αρκετά έργα έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως ο ΕλληνοΒουλγαρικός Αγωγός IGB, το έργο “Ston Bypass” στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ.

Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, όμως, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα, η μικτή κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, αν και με χαμηλότερο ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών, ανερχόμενη σε €31,8 εκ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι €28,3 εκ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2020. Η συρρίκνωση του περιθωρίου του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αρνητική απόδοση του κλάδου ενέργειας, η οποία επισκίασε την σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο εννεάμηνο του 2021 στη δραστηριότητα και την κερδοφορία των κλάδων

κατασκευών και παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η επίδραση της γενικευμένης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στις μετακινήσεις & μεταφορές μέσα από τα αυξημένα κατά 26,5% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις οδικών υποδομών, τα οποία ανήλθαν σε €22,6 εκ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι €17,9 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% στα €25,2 εκ έναντι €22,8 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεαμήνου 2021 έφτασε τα €18,5 εκ έναντι €21,3 εκ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2020.Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €6,7 εκ έναντι €5,4 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε ζημιά προ φόρων €1,0 εκ έναντι ζημιάς €0,8 εκ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2021 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €3,2 εκ έναντι €8,9 εκ στο εννεάμηνο του 2020. Στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €2,2 εκ έναντι ζημιάς €1,4 εκ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2021 για τον Όμιλο ανήλθε σε €40,2 εκ έναντι €34,5 εκ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ στο γ ́τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €8,1 εκ για τον Όμιλο έναντι €7,8 εκ στο περυσινό τρίμηνο.

Οι καθαρές απαιτήσεις του Ομίλου από συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο γ’ τρίμηνο του 2021 κατά €3,7 εκ φτάνοντας τα €162,7 εκ λόγω αυξημένης τιμολόγησης απαιτήσεων και μεταφορά τους στο λογαριασμό Πελατών & Λοιπών Απαιτήσεων, αντιστρέφοντας κατά το ήμισυ περίπου τη μεταβολή που είχε καταγραφεί στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι της 31.12.2020.

Το κονδύλι των Πελατών & Λοιπών Απαιτήσεων αυξήθηκε κατά €35,4 εκ στο γ’ τρίμηνο του 2021 φτάνοντας τα €368,2 εκ, καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός εκτέλεσης έργων. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε παρουσιάσει οριακή αύξηση στο α’ εξάμηνο του έτους έναντι της 31.12.2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021 κατά €10,1 εκ, κυρίως λόγω αποπληρωμής βραχυπρόθεσμoυ δανεισμού και αύξησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και δεσμευμένων καταθέσεων της Εταιρείας έφτασε τα €7,6 εκ, λόγω μείωσης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Επιπτώσεις Πανδημίας COVID-19 και Διεθνούς Ενεργειακής Κρίσης

Η παγκόσμια οικονομία και οι επιχειρήσεις το 2021 έχουν προσαρμοσθεί σε μεγάλο βαθμό στα νέα δεδομένα που προέκυψαν με τις δυσχέρειες στο εμπόριο και τις μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του covid-19. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση κατασκευαστικών έργων το 2020 καλύφθηκε από ειδικούς όρους των συμβάσεων για «λόγους ανώτερης βίας», με χρονική μετάθεση της σχετικής δραστηριότητας στο τρέχον και το επόμενο έτος. Η αρχική επιβάρυνση του έμμεσου κόστους των έργων και των γενικών εξόδων του Ομίλου λόγω των καθυστερήσεων επέδρασε μεν στο περιθώριο κέρδους και στη λειτουργική κερδοφορία του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά πλέον η κατάσταση τείνει να ομαλοποιηθεί πλήρως. Ο Όμιλος ΑΒΑΞ κινήθηκε
έγκαιρα, αλλάζοντας τις παραγωγικές διαδικασίες, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμη και το μοντέλο εργασίας, με αποτέλεσμα εντός του 2021 η πανδημία να μην αποτελεί πλέον τροχοπέδη στην παραγωγική δραστηριότητά του.

Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον εντός του 2021 έχει στραφεί στις νέες προκλήσεις που προέκυψαν, όπως:

• οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης νέων έργων στην εγχώρια αγορά
• η διεθνής άνοδος του κόστους της ενέργειας, και η συνακόλουθη επίπτωση στην απόδοση της δραστηριότητας παροχής ενέργειας
• η αύξηση του κόστους προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών.

Στο εσωτερικό, το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών αντιμετωπίζεται με τις συμβατικές αναθεωρήσεις τιμών. Στο εξωτερικό δεν προβλέπονται αναθεωρήσεις τιμών, επομένως οι όποιες αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής. Τα περισσότερα υφιστάμενα έργα του εξωτερικού του Ομίλου αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων λίγων μηνών, και δεδομένου ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, μέρος των αυξήσεων τιμών σε υλικά, όπως τσιμέντο και σίδερο έχουν ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου, και επομένως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα των επόμενων τριμήνων.

Κατασκευές

Ο κλάδος κατασκευών του Ομίλου παραδοσιακά εισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ομίλου. Μετά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει και στο γ’ τρίμηνο του 2021 έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2020. Το μείγμα έργων παρουσιάζει βελτίωση, ιδίως στη μητρική εταιρεία, καθώς υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των εργοταξίων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παραχωρήσεις

Ο τομέας των παραχωρήσεων σημείωσε άνοδο στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19. Οι διελεύσεις οχημάτων στις οδικές παραχωρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος παρουσίασαν σταδιακή ανάκαμψη όσο προχωρούσε το έτος, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2020. Στα μέσα του 2021 οι διελεύσεις
οχημάτων επανήλθαν στα (προ πανδημίας covid-19) επίπεδα του 2019, ενώ στο τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021 καταγράφηκε μάλιστα μικρή άνοδος των διελεύσεων στο σύνολο των παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Ειδικά στην Αττική Οδό, τον Ιούλιο του 2021 οι διελεύσεις οχημάτων έφτασαν τα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2019, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερες του 2019, παρότι η κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος ακόμη υπολείπεται σημαντικά των δεδομένων του 2019. Η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 200χιλ περίπου οχήματα, έναντι περίπου 185χιλ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στο σύνολο του 2020, η μέση ημερήσια κίνηση οχημάτων είχε ανέλθει σε 180χιλ περίπου, ενώ το 2019 ήταν 236χιλ. Τον Σεπτέμβριο 2021 μόνο, η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό έφτασε τις 260χιλ οχήματα.

Ενέργεια & ΑΠΕ

Παραγωγή Ενέργειας: Στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας, η 100% θυγατρική Volterra διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 285MW (10 έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε λειτουργία, έτοιμα προς κατασκευή ή υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη). Όλα τα έργα αναπτύσσονται από την ομάδα των μηχανικών της Volterra από μηδενική βάση (green-field) και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ είναι στην πλειοψηφία τους Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα.

Τα έργα 73MW που βρίσκονται σε λειτουργία, συνεχίζουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές παρέχοντας ταυτόχρονα Πράσινα Πιστοποιητικά “Volterra Certified Green Energy” σε βιομηχανικούς και οικιακούς πελάτες της ενώ σε τελικό στάδιο χρηματοδότησης βρίσκονται τα 2 έργα έτοιμα προς κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, η εταιρεία συνεχίζει την αδειοδότηση των έργων αλλά σχεδιάζει 2 νέα έργα αποθήκευσης (αυτόνομο και υβριδικό) ενώ προχώρησε σε συμφωνία για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και της Περιφέρειας.

Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας: Στον κλάδο της εμπορίας ενέργειας (εισαγωγές/εξαγωγές) η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριοποίησή της στις χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και στις προθεσμιακές αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας & Ουγγαρίας, με κύριο στόχο την αντιστάθμιση ρίσκου σε διεθνείς διακυμάνσεις τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στην οργάνωση, η διεύθυνση Χονδρεμπορικής μετασχηματίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη νέα δομή της Αγοράς και μετονομάστηκε σε διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας αναπτύσσοντας αναλυτικά εργαλεία κοστολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίησης εκτίμησης κατανάλωσης χαρτοφυλακίου ενώ επόμενο στόχο της διεύθυνσης αποτελεί η ανάλυση και οργάνωση του τομέα του φυσικού αερίου υπό το πρίσμα της νέας δομής που αναμένεται και για τη συγκεκριμένη αγορά
(Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου).

Προμήθεια Ενέργειας: Η Volterra συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία αυξάνοντας το μερίδιο της στην αγορά τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της διείσδυσης κυρίως σε βιομηχανικούς πελάτες. Παράλληλα διατηρεί την πελατοκεντρική της προσέγγιση μέσω των καταστημάτων λιανικής (ιδιόκτητα & franchise ) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως η Volterra ως Πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είχε κατά την διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης του κόστους χονδρικής, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη και εντάθηκε το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στα πλαίσια αυτά και με συντονισμένες ενέργειες, επικοινωνήθηκαν στο σύνολο των πελατών εναλλακτικοί τρόποι τιμολόγησης άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κόστος, και τα αποτελέσματα αναμένονται να αποδώσουν το επόμενο διάστημα.

Λοιπές Δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου πέρα από τις κατασκευές, τη διαχείριση παραχωρήσεων και την ενέργεια, εισφέρουν χαμηλό ποσοστό εσόδων και κερδών. Το facility management, η ανάπτυξη ακινήτων και ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας του covid-19. Η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες χρήσης αρκετών κτηριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικού χαρακτήρα έχει επαναφέρει έσοδα στον κλάδο της διαχείρισης, ενώ στην

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.