Ελλάδα
08-10-2021 | 15:03

Νοέμβριο «κληρώνει» για τα 383 εκατ. ευρώ των 770 λεωφορείων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Νοέμβριο «κληρώνει» για τα 383 εκατ. ευρώ των 770 λεωφορείων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Βγήκε» και επίσημα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», διαδικασία που πρόσφατα μόλις είχε αναδείξει το insider.

Πρόκειται για τον γνωστό διαγωνισμό για την προμήθεια σε πρώτη φάση 770 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, για το στόλο των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ύψους 383,5 εκατ. που χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ανά Τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 12/11/2021.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον εγχώριων εταιρειών, αλλά και ευρωπαϊκών ομίλων του συγκεκριμένου χώρου, όπως και γκρουπ ασιατικής προέλευσης που επίσης δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Η δε κόντρα για τα 5 «συμβόλαια» δεν θα έχει έναν νικητή καθώς ο διαγωνισμός περιλαμβάνει διαφορετικά τμήματα, πέντε τον αριθμό. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι θα δώσουν μάχη για να επικρατήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα υποέργα.

Η περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού είναι: α) Προμήθεια Αστικών Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και β) Προμήθεια παρελκομένων (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών) για τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Προσφορές υποβάλλονται για 1 (ένα) έως και 5 (πέντε) ΤΜΗΜΑΤΑ, αλλά υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, για ΟΛΗ τη ζητούμενη ποσότητα εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Στην προκήρυξη αναφέρονται τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για τα λεωφορεία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη τα 5 τμήματα είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας EUROVI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI.

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια 100 λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 18μ. για την ανανέωση του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα.

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ και των παρελκομένων τους.

ΤΜΗΜΑ 5; Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ και των παρελκομένων τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ και (383.494.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 309.270.000,00 €. Φ.Π.Α. 74.224.800,00 €).

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

1. ΤΜΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας EUROVI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Α με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΩΝ (12 μέτρων) ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ EURO VI» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (πεντακόσιες πενήντα (550) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης).

2. ΤΜΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια 200 απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Β με τίτλο «Τεχνικές ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΩΝ (12 μέτρων) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. ΤΜΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Γ με τίτλο «Τεχνικές ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (18 μέτρων) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 4.

ΤΜΗΜΑ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. - Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με της δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 50 έως 100. - Προμήθεια τριών (3) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου. - Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Της τα ως άνω οχήματα, παρελκόμενα και κινητές μονάδες περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Δ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 12 m ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 135 ΧΛΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. ΤΜΗΜΑ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. - Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 125 έως 250. - Προμήθεια επτά (7) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκη φόρτισης επιτόπου. - Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, Όπως τα ως άνω οχήματα, παρελκόμενα και κινητές μονάδες περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Ε με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 12 m ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 180 ΧΛΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προϋπολογισθείσα αξία ανά ΤΜΗΜΑ είναι:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας EUROVI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 31.000.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων) και με δικαίωμα προαίρεσης 6.200.000 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.000.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων).

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων).

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.375.000 € πλέον ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα: 45.000.000 € πλέον ΦΠΑ 24% για τα 100 οχήματα, περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 375.000 € πλέον ΦΠΑ 24% για τρεις (3) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων.

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 124.695.000 πλέον ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα: 123.750.000 € πλέον ΦΠΑ 24% για τα 250 οχήματα, περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 945.000 € πλέον ΦΠΑ 24% για επτά (7) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.